Detail předmětu

Reverse logistics in retail

FP-KrlrPAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen představení činností reverzní logistiky a jejich zapojení do oblasti obchodu.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Po absolvování předmětu budou studenti schopni orientovat se v problematice reverzní logistiky a obchodu.

Prerekvizity

Pro možnost přihlášení se do předmětu jsou vyžadovány znalosti a úspěšné absolvování předmětu Obchod (2. ročník, letní semestr).

Doporučená nebo povinná literatura

DAHLSTROM, R. Green Marketing Management. Mason: SW Cengage Learning, 2011. 334 p. ISBN 9780324789140.
DIENER, D.; PELTZ, E.; LACKEY, A.; BLAKE, D. J., VAIDYANATHAN, K. Value recovery from the reverse logistics pipeline. Pittsburg: RAND, 2004. 64 s. ISBN 0-8330-3679-3.
CHRISTOPHER, M. Logistics & supply chain management (4th ed.). Harlow: Pearson education, 2011. 276 p. ISBN 978-0-273-73112-2.
GREVE, C.; DAVIS, J. An Executive's Guide to Reverse Logistics: How to Find Hidden Profits by Managing Returns.Greve-Davis, 2012. 198 s. ISBN 978-0983551409.
BLOKDYK, G. Reverse Logistics Complete Self-Assessment Guide. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2017. 112 s. ISBN 978-1546827542.
FERNIE, J.; SPARKS, L. Logistics & Retail Management: Emerging issues and new challenges in the retail supply chain (3rd ed.). London: Kogan Page, 2009. 284 s. ISBN 978-0-7494-5407-4.
GUSTAFSSON, K.; JÖNSON, G.; SMITH, D.; SPARKS, L. Retailing Logistics & Fresh Food Packaging: Managing Change in the Supply Chain. London: Kogan Page, 2006. 232 s. ISBN 0-7494-4645-5.
MCKINNON, A., CULLINANE, S., BROWNE, M., & WHITEING, A. Green Logistics: Improving the environmental sustainability of logistics. London: Kogan Page, 2010. 372 p. ISBN 978-0-7494-5678-8.
NIKOLAIDIS, Y. Quality management in reverse logistics: A Broad look on quality issues and their interaction with closed-loop supply chains. London: Springer, 2013. 158 s. ISBN 978-1-4471-4536-3.
HOFMANN, E.; STREWE, U. M.; BOSIA, N. Supply Chain Finance and Blockchain Technology: The Case of Reverse Securitisation.Springer; 2017. 91 s. ISBN 978-3319623702.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Řízené konzultace jsou věnovány zejména konzultaci a kontrole úkolů zadaných k samostatnému zpracování.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem, který student získá za úspěšné absolvování písemného zápočtového testu, jehož prostřednictvím prokáže teoretické znalosti. Za úspěšné absolvování je považováno dosažení minimálně 50% bodů podle stupnice ECTS. Uvedený způsob hodnocení platí i v případě distančního průběhu semestru.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Předmět je zaměřen představení činností reverzní logistiky a jejich zapojení do oblasti obchodu.
1. Úvod do předmětu; Specifikace logistických principů, cílů, systémových přístupů; Porozumění logistiky a zákaznických služeb.
2. Obchodní logistika v kontextu Supply chain managementu; Vliv globalizace na obchodní logistiku podniku.
3. Úvod do reverzní logistiky (základní terminologie, pojmy a definice).
4. Specifikace reverzní logistiky v kontextu dopředného dodavatelského řetězce ve vazbě na různá odvětví.
5. Právní úprava reverzní logistiky.
6. Reverzní logistika v řízení maloobchodu a přepravních procesech.
7. Analýza finančních dopadů reverzní logistiky na obchodování.
8. Faktory úspěchu malých a středních podniků na realizaci reverzní logistiky v obchodě.
9. Hodnocení přístupů reverzní logistiky v kontextu obchodu.
10. Zelená logistika a politika skladování.
11. Rozvoj programu reverzní logistiky v organizaci v rámci obchodních činností.
12. Vliv vládních institucí na reverzní logistiku.
13. Zápočtový test.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s principy reverzní logistiky a jejím propojením na maloobchodní činnosti. Studenti získají základní přehled o používaných činnostech reverzní logistiky, které jsou významné pro poskytování adekvátní úrovně obchodních činností a následné tvorby dlouhodobých obchodních vztahů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není kontrolovaná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-EP bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor