Detail předmětu

Konsolidace účetní závěrky

FP-FkuzKAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na problematiku sestavování konsolidované účetní závěrky. Studenti získají znalosti o konsolidující skupině podniků, o metodách konsolidace účetní závěrky a získají dovednosti, potřebné k sestavení konsolidované účetní závěrky.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti o skupině podniků, spadajících pod konsolidaci účetní závěrky, teoretické znalosti o metodách konsolidace a základní praktické dovednosti, potřebné k sestavení konsolidované účetní závěrky.

Prerekvizity

Předpoklady pro studium předmětu Konsolidace účetní závěrky jsou následující:
- znalosti a dovednosti z finančního účetnictví
- schopnost zpracovat individuální účetní výkazy
- znalost vypovídací hodnoty jednotlivých částí individuální účetní závěrky.

Doporučená nebo povinná literatura

Zákon č.593/1991Sb., o účetnictví (CS)
VAŠEK, L., HORNICKÁ, R. Konsolidace ekvivalence majetkových účastí podle IFRS. Praha: Wolters Kluwer, 2013. ISBN 978-80-7357-969-2. (CS)
JONÁŠ, R., LOJA, R. Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů v příkladech. Praha: VOX. 2016. ISBN 978-80-87480-52-6. (CS)
Vyhláška č.500/2002Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví (CS)
ČÚS pro podnikatele č.003 Odložená daň, č.011 Operace s podnikem, č.020 Konsolidace (CS)
FEDOROVÁ, A. Průvodce studiem předmětu konsolidace účetní závěrky. VUT v Brně, 2017. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodiky dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování studentů.
Účast na přednáškách je doporučená. Účast na cvičeních je kontrolovaná.

Způsob a kritéria hodnocení

V kombinované formě studia studenti samostatně zpracovávají praktické úkoly, zaměřené na použití jednotlivých metod konsolidace, výpočet konsolidačního rozdílu a vylučování vztahů mezi podniky ve skupině. K zadávání úkolů, jejich kontrole a hodnocení je využíván e-learning. Celkové zhodnocení splněných úkolů je prováděno podle stupnice ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Studenti jsou v předmětu Konsolidace účetní závěrky seznámeni s účetními výstupy vlastnicky propojeného celku, s metodami zpracování konsolidované účetní závěrky a praktickými postupy, potřebnými ke konsolidaci účetních výkazů.
1.Vymezení konsolidované účetní závěrky, české a mezinárodní právní předpisy ke konsolidaci
2.Skupina podniků, konsolidační celek
3.Metody konsolidace - plná metoda
4.Metody konsolidace - poměrná a ekvivalencí
5.Konsolidační rozdíl a jeho zjišťování
6.Organizace zpracování konsolidované účetní závěrky.

Cíl

Cíle předmětu jsou:
- poznat logiku zpracování účetních výstupů vlastnicky propojeného celku
- porozumět konsolidované účetní závěrce
- poznat a umět pracovat s metodami sestavování konsolidované účetní závěrky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je kontrolována. Úkoly na cvičeních jsou ukončeny sestavením konsolidované rozvahy a konsolidovaného výkazu zisku a ztráty. Odevzdané dokumenty jsou klasifikovány stupnicí 0 - 40 bodů. Pro uznání zápočtové práce je potřebná minimálně 50% úspěšnost jejího zpracování, tzn. získání alespoň 20 bodů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-KS magisterský navazující

    obor MGR-UFRP-KS-D , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program MGR-UFRP-KS magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor