Detail předmětu

Jakost v podniku

FP-KjpPAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na problematiku zajištění kvality podnikových procesů, jejich regulaci, stanovení stabilního a způsobilého výrobního procesu. Studenti si osvojí teoretické základy a metodické postupy potřebné pro získání a osvojení znalostí v oblasti přípravy a vlastního zabezpečování kvality procesů realizujících se v podniku.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát moderní přístupy k řízení jakosti podniku, včetně nejpoužívanějších systémů řízení jakosti, a to dle norem ISO řady 9000, TQM a EFQM.

Prerekvizity

Základy organizace podniku a manažerských funkcí podniku, pochopení důležitosti zákazníka v tržním hospodářství.

Doporučená nebo povinná literatura

FREHR, H.U. Total Quality Management. Brno: Unis publishing, 1995. 258 s. ISBN 3-446-17135-5. (EN)
BARTES, F. Jakost v podniku. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2007. 90 s. ISBN 978-80-214 3362-5. (CS)
NENADÁL, J. Měření v systémech managementu jakosti. 2. doplněné vydání, Praha: Management Press 2004. 335 s. ISBN 80-7261-110-0. (CS)
VEBER, J. Řízení jakosti a ochrana spotřebitele. Praha: Grada Publishing, 2002. 164 s. ISBN 80-247-0194-4. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.
Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Zakončení předmětu:
Zápočet: vypracování semestrální práce.
Zkouška: písemná forma. Student obdrží dvě otázky, na jejichž odpovědi má vymezený časový prostor. Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS. V případě rozhodnutí o distanční formě platí bod 3.

Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem:
Zápočet: vypracování semestrální práce, která bude zaslána přednášejícímu.
Zkouška: písemná forma. Student obdrží dvě otázky, na jejichž odpovědi má vymezený časový prostor. Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS. V případě rozhodnutí o distanční formě platí bod 3.

Zakončení předmětu v distanční formě:
Zápočet: vypracování semestrální práce.
Zkouška: test prostřednictvím e-learningu. Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod, základní pojmy kvality, význam kvality.
2. Legislativní požadavky kvality.
3. Kvalita výrobního procesu.
4. Měření výkonnosti procesů.
5. Regulace procesu.
6. Způsobilost procesu.
7. Technické požadavky na výrobek.
8. Efektivnost kontrolního systému kvality.
9. Úloha lidského činitele v systému kvality.
10. 7 jednoduchých nástrojů kvality.
11. 7 nástrojů managementu.
12. Vztah mezi kvalitou, produktivitou a výkonností.
13. Vývojové trendy.

Cíl

Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili teoretické základy a metodické postupy potřebné pro řízení jakosti podniku. K tomu je nutné zvládnout moderní postupy a metody řízení jakosti nutné pro management firmy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. V případě omluvené neúčasti na cvičení může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování dílčího písemného úkolu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-EP bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-EP , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning