Detail předmětu

Drobné podnikání

FP-RdpKAk. rok: 2020/2021

Cílem předmětu je poskytnout studentům specializaci v řízení jejich vlastní privátní malé firmy. Studenti budou informováni o filozofii malých a středních firem a jejich pozice v ekonomikách. Důraz bude kladen také na řízení, marketing a finanční aspekty malých a středních firem.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát všechny náležitosti ohledně založení vlastní malé firmy, včetně souvisejících oblastí z marketingu, lidských zdrojů a financí týkajících se malých firem. Studenti budou schopni aktivně podnikat, tj. založit a řídit malou firmu.

Prerekvizity

Před studiem daného předmětu musí mít studenti následující znalosti a dovednosti: živnostenský zákon, obchodní zákoník, zákon o konkurzu a vyrovnání a kreativní myšlení pro založení vlastní malé firmy.

Literatura

KORÁB, V., MIHALISKO, M.: Založení a řízení společnosti. Společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, veřejná obchodní společnost. Computer Press Brno, 2005, 252 s. ISBN 80-251-0592-X. (CS)
KORÁB, V. a E. DOLEŽALOVÁ.Drobné podnikání. Studijní text pro kombinovanou formu studia. Brno: CERM, 2005, 82 s. ISBN 80-214-3274-8. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je požadováno splnění následujících podmínek:
1. Aktivní účast na soustředěních bude kontrolována a hodnocena učitelem - max. 100 bodů.
2. Zpracování semestrální práce v určeném termínu - 100 bodů.
3. Úspěšné složení testu - 100 bodů.
4. Celkový počet bodů pro zápočet musí být větší než 250 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Náplň přednášek se vztahuje k následujícím tématům:
- Úvod do problematiky drobného podnikání.
- Příčiny úspěchů a neúspěchů malých a středních firem.
- Start malých a středních firem. Založení firmy x koupě existující firmy. Franchising.
- Úspěšné strategie pro drobné podnikání.
- Řízení zdrojů v malé firmě.
- Finanční aspekty drobného podnikání.
- Moderní podnikatelské metody.

Cíl

Specializovat studenty studia oboru Řízení a ekonomika podniku a dát jim dostatek informací, znalostí a dovedností k založení a řízení vlastní malé firmy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. V případě omluvené účasti na soustředěních může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, obvykle zpracování dílčího úkolu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-KS magisterský navazující

    obor MGR-ŘEP-KS , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

25 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor