Detail předmětu

Diplomní seminář

FP-UdsPAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na vypracování DP (BP) dle vymezených cílů, obsahu, metod a postupu řešení diplomové (bakalářské) práce.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti jsou schopni na základě získaných teoretických poznatků řešit konkrétní praktické problémy z praxe. Jsou schopni analyzovat a systematicky shromažďovat data a informace potřebné k řešení problémů. A na základě těchto analýz navrhovat ucelená řešení použitelná v praxi.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti získané během vysokoškolského studia daného oboru a jejich aplikace při řešení konkrétních problémů.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura se doplné dle ČSN ISO 690 (klasický způsob) (CS)
Literatura, na níž je předmět vystavěn (2-3): Literatura doporučená studentům (5-6): (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Řídí se pokyny vedoucího práce a jsou hodnoceny na základě klasifikační stupnice ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předmět je konzultován v konzultačních hodinách vedoucího Dp (Bp).

Cíl

Cílem předmětu je aplikovat osvojené základní poznatky a nejnovějších teoretické trendy v rámci řešení diplomových (bakalářských).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Studenti mají za povinnost pravidelně konzultovat dílčí výstupy s vedoucím Dp (Bp).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-UAD-D , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program BAK-UAD bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Diplomový seminář

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor