Detail předmětu

Diplomní seminář

FP-RdisKAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen vypracování DP dle vymezených cílů, obsahu, metod a postupu řešení diplomové práce.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti jsou schopni na základě získaných teoretických poznatků řešit konkrétní praktické problémy z praxe. Jsou schopni analyzovat a systematicky shromažďovat data a informace potřebné k řešení problémů. A na základě těchto analýz navrhovat ucelená řešení použitelná v praxi.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti získané během vysokoškolského studia daného oboru a jejich aplikace při řešení konkrétních problémů.

Literatura

Aktuální práce, především časopisecké, poskytující výchozí náměty k řešení problematiky diplomové práce. Journals covering the field of student´s diploma work research. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Ve výuce předmětu jsou použity metody osobních konzultací studentů s vedoucím diplomové práce na téma diplomových prací.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti se řídí pokyny vedoucího práce a jsou hodnoceni na základě klasifikační stupnice ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předmět je konzultován v konzultačních hodinách vedoucího diplomové práce.

Cíl

Cílem předmětu je aplikovat osvojené základní poznatky a nejnovějších teoretické trendy v rámci řešení diplomových prací.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Studenti mají povinnost pravidelně konzultovat dílčí výstupy diplomové práce s vedoucím práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-KS magisterský navazující

    obor MGR-ŘEP-KS , 2. ročník, letní semestr, 14 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Diplomový seminář

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor