Detail předmětu

Corporate Economics

FP-OcePAk. rok: 2020/2021

Studenti získají teoretické znalosti z oblasti ekonomiky podniku v anglickém jazyce. V přednáškách je podtržen ekonomický aspekt dané problematiky a je kladen důraz na osvojení odborné terminologie v anglickém jazyce. Studenti získají znalosti z oblasti ekonomiky podniku a dovednosti pro řízení ekonomického provozu podniku. Budou disponovat kompetencemi pro efektivní fungování podniku v současném podnikatelském prostředí.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají teoretické znalosti z oblasti ekonomiky podniku v anglickém jazyce. Na základě získaných vědomostí a dovedností by studenti měli být schopni v rámci semestrální práce řešit komplexní úkol týkající se problematiky podnikové ekonomiky v anglickém jazyce.

Prerekvizity

Ekonomika podniku Anglický jazyk B2 - 2

Doporučená nebo povinná literatura

Burns, P. Entrepreneurship and small business. Palgrave Macmillan, 2001. ISBN 0-333-91474-0
David E. Financial Analysis and Decision Making. McGraw-Hill, 2003. ISBN 0-07-141559-9.
Drury, C. Management and cost accounting. Cengage Learning, 2015. ISBN 978-1-4080-9393-1.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se realizuje formou přednášek. Přednášky mají charakter výkladu principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.
Cvičení jsou zaměřena na praktické aplikování probíraných témat.

Způsob a kritéria hodnocení

Student získá zápočet, pokud obdrží minimálně 20 bodů ze 40 možných bodů udělovaných za zpracování dílčích úkolů na cvičeních. Forma zkoušky je písemná. Maximální počet bodů ze zkoušky je 60 bodů, přičemž student musí získat minimálně 30 bodů. Za účelem celkového hodnocení předmětu se body ze cvičení a ze zkoušky sčítají.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Mezinárodní podnikatelské prostředí. Vymezení oboru podnikové ekonomiky.
2. Předmět a metody podnikové ekonomiky.
3. Řízení podle cílů. Shareholders versus stakeholders value.
4. Národní a nadnárodní právní formy podnikání. Corporate governance.
5. Bilanční teorie. Klasické pojetí rozvahy. Nové přístupy.
6. Produkční teorie a teorie nákladů.
7. Řízení cash flow. Přímá a nepřímá metoda sestavení výkazu cash flow.
8. Úloha, dílčí složky a systémy nákladového účetnictví. Různé přístupy ke kalkulaci nákladů. Cenová rozhodování.
9. Manažerské pojetí nákladů. CVP analýza.
10. Financování podniku v mezinárodním prostředí. Finanční plánování jako dílčí část podnikového plánování.
11. Investiční rozhodování. Investiční plánování a investiční propočty.
12. Tvorba systému plánů a rozpočtů podniku.
13. Podniková statistika a rozbory.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s teoretickými znalostmi z ekonomiky podniku. Zabývá se fungováním podniku v mezinárodním prostředí. Důraz je kladen na osvojení odborné terminologie v anglickém jazyce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je nepovinná.
V případě omluvené neúčasti na cvičení může vyučující v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování náhradního úkolu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-MEO magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor