Detail předmětu

Bezpečnost práce

FP-BbpPDAk. rok: 2020/2021

Seznámit studenty s aktuálními aspekty právní úpravy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.Získání základní orientace z vybrané problematiky, která je obsažena podle stanovených specifik jednak v oblasti bezpečnosti práce a jednak v oblasti ochrany veřejného zdraví. Základy právní úpravy BOZP : zákonná práva a povinnosti v BOZP, systém řízení BOZP na podnikové úrovni, bezpečnostní a zdravotní informace v BOZP, prevence rizik souvisejících s prací a pracovními podmínkami, péče o zdraví při práci, stanovené pracovní podmínky, zvláštní ochrana žen a mladistvých při práci, osobní ochranné pracovní prostředky, ochrana před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, pracovní úrazy, odpovědnost za škodu, státní odborný dozor, sankce. Ochrana zdraví při práci. Bezpečnost práce a technických zařízení.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti z oblasti bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci ve všech oblastech podnikání. Také získají znalost rozsahu odpovědností výrobního manažéra při řízení výrobních procesů v praxi a legislativní odpovědnost za výkon funkce při řízení výrobních procesů.

Prerekvizity

Předmět navazuje a využívá na znalosti z předmětů Ekonomika podniku, Občanské,obchodní a pracovní právo, Úvod do materiálových věd a inženýrství.

Doporučená nebo povinná literatura

BRÁCHA,J. Průvodce právní úpravou BOZP. Brno, IVBP 2003. 9l s.
NOVOTNÝ, K Základní požadavky na pracoviště z hlediska bezpečnosti práce dle Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Rožnov pod Radhoštěm ROVS - Rožnovský vzdělávací servis 2006 (CS)
BRÁCHA,J.,MRÁZ,V. Pracovní úrazy. Brno, IVBP 2002. 160 s. (CS)
ROŽEK,F. a kol. Management rizika – systematické vyhledávání, posuzování a hodnocení rizik. Rožnov pod Radhoštěm, Rožnovský vzdělávací servis 2001. 66 s. (CS)
PETRŮ, P. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v praxi základní dílo. Praha Verlag Dashöfer 2007
Zákony, vyhlášky ČR pro oblast bezpečnosti práce (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Klasická forma přednášek s využitím didaktické techniky v Power Point s praktickými ukázkami z průmyslové praxe.
Cvičení budou probíhat formou seminářů, exkurze a prezentací studentů seminárních prací

Způsob a kritéria hodnocení

Znalosti jsou hodnoceny v průběhu studia zpracováním seminární práce a dílčími kontrolními testy. Závěr studia je zakončen výsledným testem a prezentací vlastní seminární práce k získání klasifikovaného zápočtu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1) se základními zákonnými požadavky v oblasti bezpečnosti práce, vztahujícími se k činnosti podnikatelských subjektů, obsaženými v zákoníku práce (podnikatelé jako zaměstnavatelé), zákonu č. 309/2006 Sb., v platném znění (další požadavky na bezpečnost práce) a zákonu č. 258/2000 Sb. v platném znění ( požadavky na ochranu zdraví při práci). Studenti se seznámí s požadavky prováděcích právních předpisů a správné praxe v oblastech:
2) prevence rizik,
3) předcházení pracovním úrazům a nemocem z povolání,
4) kategorizace prací,
5) organizace bezpečných pracovních postupů
6) provoz technických zařízení
7) požadavky na pracoviště a pracovní prostředí
8) přidělování osobních ochranných pracovních prostředků
9) ověřování zdravotní způsobilosti (zdravotní prohlídky) pro výkon práce
10) ověřování odborné způsobilosti (školení) v oblasti bezpečnosti práce) pro výkon práce
11) zajišťování první pomoci , prevence požárů
12) Studenti se seznámí se svými právy a povinnosti zaměstnanců a pravomocemi a povinnosti jako potenciálních zaměstnavatelů – podnikatelů.
13) Studenti se seznámí s principy a cíly státní politiky v oblasti bezpečnosti práce a strukturou a postupy orgánů státního odborného dozoru v oblasti bezpečnosti práce .

Cíl

Seznámit studenty s aktuálními aspekty právní úpravy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, právní odpovědnosti a sociálnímu cítění z pozice výrobních manažérů v průmyslových výrobních organizacích i ostatních podnikatelských subjektech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky jsou doporučené a jsou žádoucí pro zpracování seminárních prací.
Kontrola účasti na cvičeních, kde účast bude povinná.
Kontrola znalostí formou dílčího testu v průběhu semestru a na závěr semestru výsledný test na znalost teoretických přístupů a možné realizaci v praxi včetně prezentace vlastní seminární práce každého studenta..

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-EPM , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor