Detail předmětu

Praktická angličtina 2

FEKT-HPA2Ak. rok: 2020/2021

Kurz angličtiny zaměřený na rozvoj všech jazykových kompetencí na úrovni B2 SERR. Vychází z materiálů a požadavků mezinárodních zkoušek z anglického jazyka. Kurz navazuje na kurz Praktická angličtina 1 (HPA1).

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student užívá anglický jazyk jako samostatný uživatel na úrovni B2 SERR.
Je schopen vyjmenovat sportovní disciplíny a diskutovat o nich v širších společenských souvislostech
diskutuje o problémech turistického průmyslu a jeho vlivu na daný region
vyjádří své názory na sdělovací prostředky, zvláště internet a elektronická média a jejich roli ve společnosti
vyjmenuje různé problémy spojené s ochranou životního prostředí a vysvětlí souvislosti
popíše v základních rysech rozvoj vědy a techniky a jeho vliv na životní styl
zhodnotí souvislosti mezi společenskými problémy a zločinem
aplikuje znalosti formálního stylu v písemných projevech
užívá gramatické struktury podle požadavků dané úrovně znalostí a osnovy předmětu

Prerekvizity

Znalost anglického jazyka na úrovni B1 - B2 SERR. Student úspěšně absolvoval kurz Praktická angličtina 1 (HPA1).

Doporučená nebo povinná literatura

Murphy, R. (2004) English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press.
Hewing, M. (2005) Advanced Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press.
Haines, S. and Stewart, B. (2015) Cambridge English First Masterclass. Oxford: Oxford University Press. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování a způsoby výuky jsou v souladu s článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Praktická cvičení rozvíjející komunikační dovednosti v ústní i písemné formě.

Způsob a kritéria hodnocení

75% aktivní účast, průběžné plnění úkolů včetně absolvování testů v průběhu semestru.
Semestrální test (max. 40b., min. 24b., jeden řádný termín, jeden opravný termín).
Zkouška: poslech (max.30b., min. 15b.), práce s textem (max. 30b., min. 15b.).
Zkouška z předmětu bude probíhat distančně.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Haines, S. and Stewart, B. (2015) Cambridge English First Masterclass. Oxford: Oxford University Press.
Units 7-12
Tvoření slov, trpný rod
Sport, volný čas
Média,
Nepřímá řeč, nepřímá otázka, složená slova
Životní prostřední
Vztažné věty
Vynálezy, technický pokrok
Přídavná jména
Způsoby komunikace
Podmínkové věty
Společnost
Vyjádření možnosti a pravděpodobnosti

Cíl

Kurz poskytuje studentům rozvoj jazykových kompetencí nezbytných pro plynulé a samostatné užívání obecného anglického jazyka na úrovni B2 SERR v běžných pracovních a společenských situacích jako předpoklad k dalšímu studiu angličtiny v elektrotechnice, informatice a jiných technických oborech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AJEI-H bakalářský

    obor H-AEI , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning