Detail předmětu

Praktická angličtina 1

FEKT-HPA1Ak. rok: 2020/2021

Kurz angličtiny zaměřený na rozvoj všech jazykových kompetencí od úrovně B1 a směřuje k úrovni B2 SERR. Vychází z materiálů a požadavků mezinárodních zkoušek z anglického jazyka.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student užívá anglický jazyk jako samostatný uživatel na úrovni B1-B2 SERR.
Diskutuje o rolích jednotlivců ve společnosti
vyjmenuje a popíše množství volnočasových aktivit
charakterizuje různá zaměstnání a je schopen se ucházet o zaměstnání
zná a užívá jazykové prostředky k popisu osob a míst
komunikuje v situacích spojených s cestováním
identifikuje znaky formálního a neformálního stylu a správně je užije v písemném projevu
užívá gramatické struktury podle požadavků dané úrovně znalostí a osnovy předmětu

Prerekvizity

Požadují se znalosti na úrovni středoškolského studia B1 SERR.

Doporučená nebo povinná literatura

Murphy, R. (2004) English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press.
Hewing, M. (2005) Advanced Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press.
Haines, S. and Stewart, B. (2015) Cambridge English First Masterclass, Student´s Book. Oxford: Oxford University Press (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování a způsoby výuky jsou v souladu s článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Praktická cvičení rozvíjející komunikační dovednosti v ústní i písemné formě.

Způsob a kritéria hodnocení

75% aktivní účast, průběžné plnění úkolů včetně absolvování testů v průběhu semestru.
Semestrální test (max. 40b., min. 24b., jeden řádný termín, jeden opravný termín).
Zkouška: poslech (max.30b., min. 15b.), práce s textem (max. 30b., min. 15b.).
Ve variantě distanční výuky je povinné sledovat pokyny vyučujícího ohledně náplně výuky a plnit průběžně zadávané úkoly ve zveřejněných termínech jakožto alternativa ke splnění podmínek docházky. V případě nejvyšší nutnosti je možné vykonat semestrální test a zkoušku distančně, preferovaná a doporučená forma je však prezenční.
Výuka bude organizována prezenčně po skupinách 10 studentů se sníženou frekvencí výuky, tedy jednou týdně místo dvakrát týdně. V Moodlu najdou studenti nepřítomni na výuce materiály k samostudiu a úkoly k vypracování.
Zkouška proběhne distančně.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Haines, S. and Stewart, B. (2015) Cambridge English First Masterclass. Oxford: Oxford University Press.
Units 1-6
Modální slovesa, časy popisující přítomnost, příslovce
Vzhled a osobní identita
Části lidského těla
Stupňování přídavných jmen, frázová slovesa
Talent, učení, práce
Typické chování a zvyky
Popis budoucnosti
Sociální role
Popis minulosti, přídavná jména
Cestování a kultura
Gerundium a infinitiv, slovní spojení
Lidské myšlení, psychologie

Cíl

Kurz poskytuje studentům rozvoj jazykových kompetencí nezbytných pro plynulé a samostatné užívání obecného anglického jazyka na úrovni B1-B2 SERR v běžných pracovních a společenských situacích jako předpoklad k dalšímu studiu angličtiny v elektrotechnice, informatice a jiných technických oborech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AJEI-H bakalářský

    obor H-AEI , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor