Detail předmětu

Cvičný sbor

FEKT-XPC-CVSAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na zdokonalení studenta v jeho vokálním projevu, což mu může být užitečné i v jeho profesní kariéře. Zamýšleným výstupem je dílčí vystoupení sboru na dvou samostatných koncertech.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- bezchybně zazpívat svůj part
- zařadit se dynamicky i barevně do svého hlasu
- respektovat pokyny dirigenta – sbormistra a reagovat na jeho gesto (tempo, dynamika, frázování)
- předvést svůj výkon na koncertě

Prerekvizity

Jsou požadovány schopnosti potřebné pro sborový zpěv – hudební sluch, zdravý hlas a znalost not. Vše je ověřeno vstupním pohovorem s praktickou zkouškou, který se koná 2. října 2019 v 16 hodin na JAMU, učebna 03.

Doporučená nebo povinná literatura

Uherek, Milan: Zpíváme ve sboru, SPN 1987 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Sbor zkouší pravidelně jednou týdně ve středu od 16 do 18:15 hodin v prostorách JAMU na Komenského náměstí (učebna 03) – nebo dle upřesnění někde jinde. Účast na cvičeních je kontrolována.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem. Zápočet je udělen za splněné podmínky docházky, účast na koncertě a aktivní a ukázněnou práci v cvičeních.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Obsazení sboru do 24 zpěváků umožňuje nácvik a prezentaci sborových skladeb různých stylů, slohů a hudebních epoch. Postupně je studován repertoár pro dva koncerty, předvánoční a letní, jejichž dramaturgie záleží na schopnostech cvičného tělesa.

Cíl

Cílem předmětu je naučit studenta základům sborového zpěvu, provést ho hlasovou průpravou, vyzkoušet si zpěv z listu, osvojit si zásady ansámblového zpěvu, mít možnost podílet se na kolektivní hudební produkci a rozšířit znalost nového sborového repertoáru, to vše pod profesionálním vedením.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pro získání zápočtu je nutné v semestru absolvovat alespoň 10 cvičení. Další formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AUD bakalářský

    specializace AUDB-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný

  • Program MPC-AUD magisterský navazující

    specializace AUDM-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení odborného základu

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor