Detail předmětu

Elektronické součástky a materiály

FEKT-BPC-ESMAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na znalosti v oblasti materiálů pro elektrotechniku a elektroniku a základních součástek pro elektroniku (polovodičová dioda, bipolární a unipolární tranzistor, pasivní součástky). Laboratorní cvičení předmětu jsou zaměřena na procvičení vlastností základních obvodů s diodami a tranzistory.

Výsledky učení předmětu

Po absolvování předmětu je student schopen:
- orientovat se v materiálech pro elektrotechniku a elektroniku,
- klasifikovat elektrotechnické materiály z hlediska elektrické vodivosti a chování v elektrických a magnetických polích,
- definovat parazitní vlastnosti rezistorů, kapacitorů a induktorů a vysvětlit vliv použitých materiálů a konstrukce na jejich vznik nebo potlačení
- vysvětlit činnost přechodu PN v zapojení usměrňovače, stabilizátoru napětí a řízeného diferenciálního odporu,
- popsat strukturu bipolárního tranzistoru a vysvětlit její činnost,
- popsat struktury unipolárních tranzistorů JFET a MOSFET a vysvětlit jejich činnost.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Literatura

JIRÁK, J., AUTRATA, R., LIEDERMANN, K., ROZSÍVALOVÁ, Z., SEDLAŘÍKOVÁ, M.: Materiály a technická dokumentace, část Materiály v elektrotechnice. Elektronické texty, Brno 2002. (CS)
MUSIL V., BRZOBOHATÝ J., BOUŠEK J, PRCHALOVÁ I.: " Elektronické součástky", PC dir, BRNO, 1999 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
- Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie, problémů a jejich vzorových řešení.
- Laboratorní cvičení podporují praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách za aktivní účasti studentů.
Účast na přednáškách je doporučená, účast na laboratorních cvičeních je kontrolovaná.
Předmět využívá e-learning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Za splnění úkolů v laboratorních cvičeních je uděleno maximum 30 bodů. Závěrečná zkouška je hodnocena maximem 70 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Materiály pro elektrotechniku a elektroniku, vodivé materiály, izolační materiály, dielektrická polarizace a elektrická vodivost. Polovodičové materiály, polovodič typu N a P, přechod PN.
2. Piezoelektrika, elektrety, materiály magneticky měkké a magneticky tvrdé. Fero a ferimagnetické materiály. Pasivní součástky - rezistory, kapacitory, induktory, závislost vlastností na materiálech a konstrukci.
3. Polovodičová dioda - ampérvoltová charakteristika, dioda jako usměrňovač, zdroj referenčního napětí, spínač a proudem řízený diferenciální odpor, typická zapojení obvodů s diodami.
4. Bipolární tranzistor - struktura, princip činnosti, ampérvoltové charakteristiky, režimy činnosti, linearizované modely, h-parametry, y-parametry.
5. Základní obvody s tranzistory, nastavení pracovního bodu, princip tranzistorového zesilovače, zapojení SE, SB, SC, proudové a napěťové zesílení, tranzistor jako spínač. Unipolární tranzistory, linearizované modely.
6. Unipolární tranzistory JFET, MOSFET, princip činnosti, základní typy a jejich struktury, režimy činnosti, ampérvoltové charakteristiky, tranzistor jako proudový zdroj, zesilovač, spínač a řízený odpor.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s materiály pro elektrotechniku a elektroniku a základními pasivními a aktivními elektronickými součástkami.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pro udělení zápočtu je nutné absolvovat všechna laboratorní cvičení v řádných nebo náhradních termínech. Další formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AUD bakalářský

    specializace AUDB-ZVUK , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning