Detail předmětu

Environmentální dopad radiačních technologií na životní prostředí

FCH-DCO_EDRAk. rok: 2020/2021

Definice a základní charakteristiky a pojmy jednotlivých radiačních technologií. Zvláštní pozornost bude věnována základním pojmům v radiačních technologiích a současným trendům. Budou vysvětleny technické, ekonomické a konstrukční principy radiačních technologií, technické principy a použití radionuklidových zdrojů. Dále bude pozornost také věnována použití radiačních technologií v medicíně a radiačně chemické problematice jaderných elektráren a urychlovačů elektronů. Řešena bude i problematika radiační modifikace, degradace a odolnosti polymerních materiálů a potravin. Studenti se seznámí s technologiemi vysokoenergetických zdrojů a jejich bezpečností. Poslední odbornou problematikou bude posouzení havárií jaderných elektráren a jejich globálních důsledků a zhodnocení ekologických aspektů v oblasti jaderného průmyslu.

Doporučená nebo povinná literatura

MCMURRY, J.: Organická chemie. Vyd. 1. VUTIUM: VŠCHT, 2007, 1176 s. ISBN 978-80-214-3291-8. (CS)
JANOVSKÝ, I.: Výzkumné reaktory a radiační technologie v českých zemích. Praha: Národní technické muzeum, 2008, 125 s. Práce z dějin techniky a přírodních věd. ISBN 978-80-7037-174-9. (CS)
LIBRA, M., POULEK, V.: Zdroje a využití energie. 1. vyd. V Praze: Česká zemědělská univerzita, 2007, 141 s. ISBN 978-80-213-1647-8. (CS)
KOLEKTIV: Základy radiačních technologií , ÚIS pro jaderný program, ČSKAE,ÚJV,Řež 1985. (CS)
GOMEZ, C. J. J. The nuclear enviromentalist: is there a green road to nuclear energy?. 1st ed. New York: Springer, 2012, ISBN 978-884-7024-779. (CS)
SPURNÝ, Z.: Úvod do radiační chemie. Nakl. Československé akademie věd, 1963, 159 s. (CS)
PRINCE, R.: Radiation protection at light water reactors. New York: Springer, 2012, ISBN 978-3-642-28387-1. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: individuální konzultace. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém (LMS Moodle).

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Osvojení si znalostí z oblasti specifického působení radiačních technologií a jejich vliv na kvalitu životního prostředí

Zařazení předmětu ve studijních plánech