Detail předmětu

Struktura a vlastnosti anorganických materiálů II

FCH-MCO_SAM2Ak. rok: 2020/2021

Základní pojmy a axiomy racionální termodynamiky, termodynamická data, termodynamické databáze, jedna látka v několika fázích, chemické a fázové rovnováhy v heterogenních systémech, reakce plynné fáze s jednosložkovými kondenzovanými fázemi, rovnováha kapalného roztoku s fází plynnou, chemické a fázové rovnováhy v heterogenních systémech, heterogenní rovnováhy v kondenzovaných systémech, binární systémy, třísložkové systémy, čtyřsložkové systémy, praktické postupy konstrukce fázových diagramů, fázová rozhraní, čisté látky, směsi.

Výsledky učení předmětu

Znalosti termodynamiky fázových rovnovách.
Vyjadřování fázových rovnovách pomocí fázových diagramů.
Znalosti konstrukce fázových diagramů.
Schopnost konstrukce krystalizačních drah ve fázových diagramech.
Schopnost práce s Richardsonovými diagramy.
Schopnost odvodit strukturu materiálu z fázového diagramu a historie materiálů.

Prerekvizity

Základní znalosti z anorganické a fyzikální chemie a ze struktury a vlastností pevných látek

Doporučená nebo povinná literatura

Lein E.M. et all. : Phase Diagrams for Ceramists, Vol. 1 - 10, ASM International, Materials Park, OH 1995. (CS)
Šatava V. : Fyzikální chemie silikátů I. VŠCHT Praha, Praha 1991. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně, Cvičení - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je udělen na základě prokázání schopností práce s termodynamickými databázemi, fázovými diagramy a postupy pro určování minerálů.
Zkouška je orientována na ověření schopnosti studenta aplikovat poznatky při posuzování stability materiálů při výrobě a použití a na práci s fázovými diagramy.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základní pojmy a axiomy racionální termodynamiky, termodynamická data a databáze
2. Rovnováhy jedné látky v několika fázích
3. Chemické a fázové rovnováhy v heterogenních soustavách
4. Reakce plynné fáze s jednosložkovými kondenzovanými fázemi
5. Rovnováha kapalného roztoku a fází plynnou
6. Fázové rovnováhy v binárních systémech
7. Fázové rovnováhy v ternárních systémech
8. Fázové rovnováhy v kvaternárních systémech
9. Praktické postupy konstrukce fázových diagramů, krystalizační dráhy
10. vant Hoffovy diagramy, fázová rozhraní

Cíl

Cílem předmětu je rozvíjet u studenta specializovaného na obor chemie materiálů chápaní struktury a vlastností anorganických materiálů v souvislostech fázových rovnovách.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka na cvičeních je kontrolována průběžnými testy.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_CHM magisterský navazující

    obor NKCO_CHM , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program NPCP_CHM magisterský navazující

    obor NPCO_CHM , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor CKCO_CZV , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning