Detail předmětu

Speciální technologie maltovin

FCH-MCO_STMAk. rok: 2020/2021

Hydraulické maltoviny - Portlandský cement, systémy související se slínkem portlandského cementu, složení a petrografie křemičitanového slínku, výroba portlandského cementu, procesy při pálení slínku, hydratace cementů, vlastnosti cementů a jejich stanovení, druhy cementů. Vzdušné maltoviny technologické výpočty, vápno, sádrové maltoviny. Ostatní druhy anorganických pojiv. Vlastnosti čerstvých a zatvrdlých maltovinových suspenzí, tuhnutí a reologie. beton, pevnosti betonu a faktory, které ji ovlivňují objemové změny a dotvarování betonů, složky betonové směsi, výroba betonů.

Výsledky učení předmětu

Znalosti výroby, složení a vlastností portlandského cementu.
Znalosti hydratace portlandského ceemntu.
Znalosti vlastností směsných cementů a pucolánových příměsí.
Znalosti výroby a vlastností hlinitanového cementu.
Základní orientace v technologii betonu.
Znalosti alkalicky aktivovaných pojiv a jiných netradičních maltovin.

Prerekvizity

Základní znalosti z anorganické a fyzikální chemie a ze silikátové technologie.

Doporučená nebo povinná literatura

Taylor H. F. W.: Cement Chemistry. Academic Press, San Diego 1990. (EN)
Škvára F.: Technologie anorganických pojiv I. Část 1: Hydraulické maltoviny, cementy. Ústav skla a keramiky VŠCHT, Praha 1994. (CS)
Škvára, F.: Technologie anorganických pojiv I. Část 2: Vzdušné maltoviny, ostatní anorganická pojiva, technologické výpočty. VŠCHT Praha, Praha 1995. (CS)
Škvára, F.: Technologie anorganických pojiv II.: Užití anorganických pojiv, beton, koroze betonu. Ústav skla a keramiky VŠCHT, Praha 1995. (CS)
Šauman, Z.: Maltoviny, FAST VUT v Brně (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Ústní zkouška s přípravou (30 min) v rozsahu daném osnovou předmětu a rozsahem přednášek.
Udělení zápočtu za lab. cvičení je vázáno na absolvování všech zadaných úloh a včasné odevzdání protokolů (do týdne po vykonání cvičení).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Výroba portlandského cementu
2. Chemické a fázové složení portlandského cementu
3. Hydratace portlandského cementu
4. Směsné cementy, pucolány, vysokopecní struska, popílky
5. Hlinitanový cement - výroba, vlastnosti, hydratace, použití
6. Speciální cementy
7. Vápno a vápenná pojiva
8. Sádra a síranová pojiva
10. Beton - složky, čerstvý a zatvrdlý beton, zkoušení, přísady, HPC
11. Alkalicky aktivovaná pojiva a geopolymery
12. MDF (Macro defect free) kompozity

Cíl

Cílem předmětu je odborný vstup do jednotlivých oblastí technologie výroby cementu, vápna sádry a dalších typů pojiv ve vztahu k vlastnostem suroviny a kinetice hydratačních procesů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka není v průběhu semestru kontrolována.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_CHM magisterský navazující

    obor NKCO_CHM , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program NPCP_CHM magisterský navazující

    obor NPCO_CHM , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor CKCO_CZV , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

eLearning