Detail předmětu

Ateliér malé stavby - DŮM

FA-AT1Ak. rok: 2020/2021

Ateliérová tvorba je hlavním a nosným prostředkem výuky architektury. Je založena na metodě „learning by doing“ tj. získávání znalostí a dovedností praktickou aplikací. Je vedena dialogem pedagoga a studenta nad rozpracovaným projektem.

Zajišťuje ústav

Ústav prostorové tvorby (UPT)

Výsledky učení předmětu

– Student si osvojí schopnost navrhnout architektonické a provozní řešení jednoduché stavby (stavba s jedním až dvěma jednoduchými funkčními okruhy).
– Student bude znát základní normové požadavky pro navrhování jednoduchých staveb a bude schopen je aplikovat v návrhu.
– Student si osvojí schopnosti pro vypracovávání dokumentace architektonické studie jednoduché stavby.
– Student bude schopen zvolit vhodný konstrukční systém pro konkrétní podobu navrhovaného jednoduché stavby.
– Student bude umět pochopit kontext místa a reagovat na něj v návrhu jednoduché stavby.

Prerekvizity

Zápis do ateliéru předpokládá základní znalosti navrhování staveb a pozemního stavitelství. Navíc dle vypsaného tématu zadání také znalosti řešené typologie

Doporučená nebo povinná literatura

Ernst Neufert : Navrhování staveb, normy a předpisy související s tématem zadání (CS)
aktuální periodika a literatura, otevřené přednášky

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Základní výukovou metodou je ateliér, ve kterém je akcentována dlouhodobá samostatná práce studentů; významnou součástí je prezentace výsledků vlastní práce na kritikách a prezentacích a konzultace a kritické diskuse s vedoucím práce a dalšími odborníky. Doplňkovou výukovou metodou v závislosti na zadaném tématu mohou být exkurze (workshopy).
Metody vyučování závisejí jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Práce zadává a hodnotí vedoucí práce.
Hodnoceny jsou tyto složky návrhu:
– Místo, interpretace, analýza, syntéza, idea;
– Procesy, provoz;
– Materialita, struktura, konstrukce;
– Forma, uspořádání;
– Prezentace, adjustace, obhajoba;
– Přístup studenta ke zpracování projektu.
Váhu jednotlivých složek určuje vedoucí.
Povinné je odevzdání projektu na úrovni architektonické studie, které obsahuje:
– průvodní text (vč. východisek, analýz, cílů, principů a konceptu návrhu, konstrukčního a provozního schématu)
– doložení pracovních skic a fotodokumentace pracovních modelů
– situaci širších vztahů
– situaci
– půdorysy jednotlivých podlaží
– řezy
– pohledy
– prostorové zobrazení navrženého objektu vč. zasazení do kontextu místa
– případně prostorové zobrazení interiéru
– model (vč. jeho fotodokumentace)
Povinné přílohy může podrobněji specifikovat vedoucí práce v zadání. Zadání musí být zveřejněno na Intranetu FA současně se zveřejněním anotací témat (před registrací studentů).
Klasifikační stupnice je uvedena ve čl. 14 Studijního a zkušebního řádu VUT. Doporučená klasifikace je následující:
– A: excelentní návrh s osobním přínosem, všechny aspekty a složky návrhu výborné až excelentní
– B: velmi dobrý návrh či výborný návrh s dílčími nedostatky
– C: dobrý návrh, řemeslně korektní
– D: řemeslně korektní návrh s dílčími nedostatky
– E: dostatečný návrh, splnění všech zadaných úkolů, navržený objekt je stabilní, nevykazuje nebezpečí ohrožení stability, života a zdraví, splňuje legislativní požadavky (normy)
Práce, které nevyhovují minimálním požadavkům (specifikovaným v klasifikací E) se hodnotí jako nevyhovující.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Ve výuce student systematicky připravuje ateliérovou práci podle zadání. Práce probíhá 13 týdnů. Jedná se o samostatnou a/nebo týmovou práci, pravidelně konzultovanou s vedoucím a dalšími odborníky.
Rámcový harmonogram je tvořen z následujících okruhů:
– analýza místa a zadání
– práce na konceptu
– 1. kritika
– práce na architektonickém, provozním a konstrukčním řešení
– 2. kritika
– finalizace projektu
– práce na prezentaci projektu
– závěrečná veřejná prezentace před porotou
Harmonogram vč. termínů může upřesnit vedoucí práce v zadání. Zadání musí být zveřejněno na Intranetu FA současně se zveřejněním anotací témat (před registrací studentů).

Cíl

Výuka tohoto předmětu si klade za cíl připravit studenty k řešení architektonického návrhu stavby, s jednoduchými požadavky na provoz (jeden až dva jednoduché funkční okruhy) a konstrukci objektu řešeného v užším kontextu místa.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast na jedné konzultaci týdně dle specifikace vedoucího práce, povinná účast na dvou průběžných kritikách a závěrečné veřejné prezentaci. Odevzdání projektu dle zadání a dodržení předem stanoveného termínu odevzdání projektu.
Konkrétní termíny výše uvedené povinné výuky, případně další povinnou účast nad její rámec, může podrobněji specifikovat vedoucí práce v zadání. Zadání musí být zveřejněno na Intranetu FA současně se zveřejněním anotací témat (před registrací studentů).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 2. ročník, zimní semestr, 10 kreditů, povinně volitelný