Detail předmětu

Realizace staveb, podnikání a finance

FA-ERESAk. rok: 2020/2021

Seznámení s realizací staveb z pohledu projekční kanceláře včetně zajišťování dodávky na klíč, moderní způsoby organizace výstavby až po kolaudační řízení.

Zajišťuje ústav

Nabízen zahradničním studentům

Pouze domovské fakulty

Výsledky učení předmětu

Student bude schopen samostatně plánovat a organizovat svoji činnost na úrovni stavebních projektů, včetně ekonomických pohledů. Získá všeobecnou informaci o podnikatelském prostředí a pravidlech podnikání v Česklé republice včetně strategického plánování podnikatelské činnosti.

Prerekvizity

Je třeba všeobecné znalosti z oblasti makro a mikro ekonomie a znalost stavebních konstrukcí minimálně v rozhsahu dvou semestrů předmětu pozemní stavitelství plus znalosti z bakalářského studijního programu a znalosti získané v praxi.

Doporučená nebo povinná literatura

Frková J. Malé a střední podnikání ČVUT Praha, 2004
Management a projektový management ve výstavbě ČKAIT Praha; 2003
Němec V., Projektový management Grada, 2002
Ševčík A., Bankovnictví I, ESF MU 2002
Matějka-Mokrý-Randula, Management projektů spojených s výstavbou. ČKAIT Praha, 2001
Porter M. E. Konkurenční strategie, Victoria publishing Praha 1994

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Hondnocení studenta se provádí písemnou zkouškou, která se skládá ze čtyř otázek.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Investiční procesy a vztahy
2. Financování investic
2. Dokumentace staveb
3. Technologie staveb II. (objekty a celky)
4. Příprava staveb
5. Typy časových plánů
6. Principy obstarávání a financování zařízení staveniště
7. Projektový management
8. Management rizika a dokumentační a konfigurační management
9. Principy podnikání, typy analýz, business plán
10. Daňové systémy a daně
11. Základy nákladového a manažerského účetnictví
12. Banky a finance, bankovní produkty a deriváty
13. Základy finančního řízení podniku

Cíl

Seznámení s podnikatelskými a finančními aktivitami v úrovni projekčních kanceláří a v úrovní investiční výstavby.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrolovaná výuka v předmětu neprobíhá, protože se jedná o přednášky ukončené zkouškou.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB magisterský navazující

    obor ARCH , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor