Detail předmětu

Ateliér souboru staveb - MĚSTO A MÍSTO

FA-AT3Ak. rok: 2020/2021

Ateliérová tvorba je hlavním a nosným prostředkem výuky architektury. Je založena na metodě "learning by doing" tj. získávání znalostí a dovedností praktickou aplikací. Je vedena dialogem pedagoga a studenta nad rozpracovaným projektem.

Zajišťuje ústav

Ústav urbanismu (UU)

Výsledky učení předmětu

Úspěšným absolvováním student získá schopnost řešit zadané téma pomocí odpovídajících nástrojů.

Prerekvizity

Zápis do ateliéru předpokládá znalosti urbanistického navrhování a pozemního stavitelství.

Doporučená nebo povinná literatura

Ernst Neufert : Navrhování staveb, normy a předpisy související s tématem zadání (CS)
aktuální periodika a literatura, otevřené přednášky

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Základní výukovou metodou je ateliér, ve kterém je akcentována dlouhodobá samostatná práce studentů; významnou součástí výsledků je vlastní práce na kritikách a prezentacích a konzultace a kritické diskuse s vedoucím práce a dalším odborníky. Doplňkovou výukovou metodou v závislosti na zadaném tématu mohou být exkurze (workshopy).
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Práce zadává a hodnotí vedoucí práce.
Hodnoceny jsou tyto složky návrhu:
– Místo, interpretace, analýza, syntéza, idea;
– Procesy, provoz;
– Materialita, struktura, konstrukce;
– Forma, uspořádání;
– Prezentace, adjustace, obhajoba;
– Přístup studenta ke zpracování projektu.
Váhu jednotlivých složek určuje vedoucí.
Povinné je odevzdání projektu na úrovni urbanistické studie, které obsahuje:
– Rozbor současného stavu, případně zaměření objektů
– Mapování veřejného prostoru
– Širší vztahy návrhu a podmínky realizace
– Stanovení zásad návrhu - jasná architektonická, prostorová, ekonomická a sociální koncepce návrhu
– Provozní schémata
– Koncepční schémata
– Libreto návrhu
– Situace širších vztahů
– Půdorysy řezy a pohledy
– Vizualizace interiérů a exteriéru porovnatelné se současným stavem
– Model návrhu ve vhodném měřítku
Povinné přílohy může podrobněji specifikovat vedoucí práce v zadání. Zadání musí být zveřejněno na Intranetu FA současně se zveřejněním anotací témat (před registrací studentů).
Klasifikační stupnice je uvedena ve čl. 14 Studijního a zkušebního řádu VUT. Doporučená klasifikace je následující:
– A: excelentní návrh s osobním přínosem, všechny aspekty a složky návrhu výborné až excelentní
– B: velmi dobrý návrh či výborný návrh s dílčími nedostatky
– C: dobrý návrh, řemeslně korektní
– D: řemeslně korektní návrh s dílčími nedostatky
– E: dostatečný návrh, splnění všech zadaných úkolů, navržený objekt je stabilní, nevykazuje nebezpečí ohrožení stability, života a zdraví, splňuje legislativní požadavky (normy)
Práce, které nevyhovují minimálním požadavkům (specifikovaným v klasifikací E) se hodnotí jako nevyhovující.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Ve výuce student systematicky připravuje ateliérovou práci podle zadání. Práce probíhá 13 týdnů. Jedná se o samostatnou a/nebo týmovou práci, pravidelně konzultovanou s vedoucím a dalšími odborníky.
Rámcový harmonogram je tvořen z následujících bloků:
Blok 1 (Analýzy a jejich závěry) - týden 1-4:
– Současný stav - počet obyvatel, spádové oblasti, stav veřejného majetku
– Přírodní rámec sídla
– Širší vztahy a vazby k okolním sídlům
– Historický prostorový vývoj obce (graficky)
– Rozbor příčin a důsledky předešlého rozvoje nebo úpadku (vznik brownfiledů, satelitů, sportovišť, parkovišť, důvody k dopravě a pod.)
– Rozbor prostorových vztahů - terénní a přírodní podmínky, katastr a reliéf obce
– Rozbor místních obyvatel, jejich preferencí, původu, zapojení se do života obce
– Zhodnocení stavu obecního majetku
– Rozbor dopravní sítě obce
– SWOT analýza a shrnutí rozvojového potenciálu opírající se o předchozí analýzy
Blok 2 (Návrhová část) - týden 5-8:
– Libreto rozvoje obce - odpověď na SWOT analýzu
– Prostorový rámec rozvoje - zástavbové, přestavbové, rozvojové a chráněné území v katastru obce
– Budoucí role obce v širších vztazích
– Plán sociální soudržnosti obce, budování vztahu k místu
– Plán rozvoje veřejné infrastruktury
– Plán rozvoje obecního majetku
– Plán rozvoje veřejných prostranství
– Plán rozvoje soukromé výstavby
– Plán rozvoje sportovních a rekreačních území
– Plán rozvoje či zachování zemědělské a přírodní krajiny (nezastavět všechno!)
– Plán dopravního řešení obce (obslužná a tranzitní, hromadná, individuální, cyklisté, pěší, handykapovaní, rekreace)
– Hmotové řešení rozvojových ploch ve variantách - prověření důsledků možných regulativů a územně plánovacích dokumentů
– Stanovení nejpříznivějších regulativů a pobídek, formulace zásad prostorového rozvoje obce
– Časový a ekonomický plán investic
– Formulace strategického plánu rozvoje obce a stanovení cesty k realizaci
– Komplexní vize rozvoje obce na 50 let vycházející z analytické i návrhové části
Blok 3 (Návrhová část) - týden 9-13:
– Rozbor současného stavu, případně zaměření objektů
– Mapování veřejného prostoru
– Širší vztahy návrhu a podmínky realizace
– Stanovení zásad návrhu - jasná architektonická, prostorová, ekonomická a sociální koncepce návrhu
– Provozní schémata
– Koncepční schémata
– Libreto návrhu
– Situace širších vztahů
– Půdorysy řezy a pohledy
– Vizualizace interiérů a exteriéru porovnatelné se současným stavem
– Model návrhu ve vhodném měřítku
Jednotlivé bloky jsou zpravidla ukončeny kritikou. Harmonogram vč. termínů může upřesnit vedoucí práce v zadání. Zadání musí být zveřejněno na Intranetu FA současně se zveřejněním anotací témat (před registrací studentů).

Cíl

Výuka tohoto předmětu si klade za cíl připravit studenty ke zpracování konceptu části města, malého sídla nebo urbanizované krajiny. Předmětem zpracované studie je prostorové a funkční uspořádání řešeného území a jeho obsluha.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast na jedné konzultaci týdně dle specifikace vedoucího práce. Povinná účast na dvou průběžných kritikách a závěrečné veřejné prezentaci. Odevzdání projektu dle zadání a dodržení předem stanoveného termínu odevzdání projektu.
Konkrétní termíny výše uvedené povinné výuky, případně další povinnou účast nad její rámec, může podrobněji specifikovat vedoucí práce v zadání. Zadání musí být zveřejněno na Intranetu FA současně se zveřejněním anotací témat (před registrací studentů).
V případě omluvy lze se souhlasem vedoucího práce nahradit osobní účast v prezenční výuce online účastí ve výuce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 3. ročník, zimní semestr, 10 kreditů, povinně volitelný