Detail předmětu

Architekt v praxi

FA-ARPAk. rok: 2020/2021

Poskytnout studentům informace o aspektech architektonické praxe, výkonu státní správy, možnostech uplatnění, profesním prostředí, smyslu, odpovědnosti, metodice práce a.p..
Přednášky jsou zaměřeny na získání základních znalostí potřebných pro vstup do profese a vedení vlastní praxe či jiných souvisejících aktivit (proces založení vlastní projekční kanceláře, právní formy společností, vedení účetnictví, jednotlivé projekční stupně, objektovost, náležitosti stavebního řízení apod.).
Základní teoretické znalosti získané na přednáškách jsou prakticky využívány na jednoduchých úkolech zpracovávaných v rámci seminářů. Znalosti získané v rámci těchto přednášek přiblíži studentům problémy po absolutoriu v oblasti praktického konání.

Do předmětu budou zvány významné osobnosti architektonického prostředí z různých oblasti působení, z center i z provincie, s delší í kratší stáží.
Náplní předmětu bude představení vybraných architektů s praxí v ČR i v zahraničí v různých oborech - architektura budov, urbanismus, interiér, památková péče, správa a samospráva, podpora a propagace architektury.

Zajišťuje ústav

Ústav navrhování (UN)

Výsledky učení předmětu

Získání základních informací a znalostí potřebných pro aktivity v praxi:
- profesní prostředí
- podmínky výkonu profese, uplatnění
- tvorba a managment, smluvní vztahy, náležitosti, předmět, cena/honorář
- standardy výkonů
- zakázka

Prerekvizity


Doporučená nebo povinná literatura

Normy a předpisy související s tématy přednášek, další literatura doporučená lektory. (CS)
aktuální periodika a literatura, otevřené přednášky
e_zdroje - viz založka Poznámka (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
- přednášky interní
- přednášky externích hostů
- seminární práce

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška je písemná a ústní. Výsledná klasifikace je tvořena ze 75% výsledkem zkoušky, 25% kvalitou odevzdané práce.
Podmínkou pro přístup ke zkoušce je odevzdání všech zadaných úkolů. Odevzdaný úkol musí obsahově splňovat všechny zadané požadavky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Přednášky
- Architekt, architektura, statek veřejného zájmu
- Svět, natura a kultura, architektura jako věc i dílo kulturního kódu a vystavěného prostředí
- Dílo, smysl, sémiotika, dějinnost
- Profil absolventa, odbornost a kreativita, celoživotní sebevzdělávání
- Působnost, uplatnění, kreativní třída
- Oprávnění k výkonu povolání, autorizovaný architekti, profesní společenství, etika (profesní)
- Metodika
- Partneři ve výstavbě: architekt, klient, zhotovitel; spory a arbitři
- Zakázka, autorské dílo; Smlouva: předmět, čas a (bezpečná) cena plnění
- Výkony, standardy, proces
- Kancelář

Cíl

Schopnost orientace v současných platných právních normách a předpisech týkajících se realizování vlastní architektonické praxe, při výkonu státní správy a dalších oblastech světa architektury (Architekt jako tvůrce, teoretik, kritik, pedagog, politik, manažér, aktivista, propagátor)

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka je prováděna formou nepovinných přednášek, bez náhrady. Studenti vypracují krátkou seminární práci podle zadání.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB magisterský navazující

    obor ARCHURB , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor