Detail předmětu

Strukturální politika EU (PRSPEU)

FAST-TG07Ak. rok: 2019/2020

Předmět rozvíjí znalosti studentů o Evropská unii. Je zaměřen na prohloubení poznatků o regionální a strukturální politice EU, strukturálních fondech EU, regionálním členění EU a jeho hierarchii (regiony NUTS). Pozornost je věnována rovněž prioritním cílům strukturální politiky a tzv. iniciativám společenství. Dalším předmětem zájmu je problematika euroregionů (program INTERREG).

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Prohloubení poznatků o regionální politice EU a systému nomenklaturních jednotek pro územní statistiku (NUTS) počínaje legislativním zabezpečením a nástroji prosazování této politiky v území, až po vybrané úspěšné projekty.

Prerekvizity

Všeobecné znalosti v rozsahu bakalářského stupně studia architektury.

Doporučená nebo povinná literatura

WOODS, Lorna: EU law. New York: Oxford University Press, 2009. ISBN 978-0-19-921907-0. (EN)
KUČEROVÁ, Irah: Hospodářské politiky v kontextu vývoje Evropské unie. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1628-5. (CS)
LACINA, Luboš: Učebnice Evropské integrace. Praha: Barrister a Principal, 2011. ISBN 978-80-874-7431-0. (CS)
WOKOUN, René a kol.: Výkladový slovník regionální a strukturální politiky Evropské unie. Praha: IFEC, 2002. ISBN 80-86412-18-0. (CS)
FIALA, Petr a kol.: Evropská unie. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-732-5180-2. (CS)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Zásady strukturální a regionální politiky EU – vývoj.
2. Strukturální fondy a další fondy a instituce financující strukturální a regionální politiku – Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF), Evropský sociální fond (ESF), Evropský zemědělský záruční fond (EAGF), Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD), Evropský rybářský fond (FIFG); Kohezní fond, Evropská investiční banka.
3. Legislativní zabezpečení strukturální a regionální politiky – základní dokumenty v oblasti primární a sekundární legislativy; Výbor regionů.
4. a 5. Priority strukturální a regionální politiky EU – cíle strukturální politiky v letech 1989-1999 (Cíle 1 - 6), v období 2000-2006 (Cíle 1 - 3) a období 2007-2013, regiony získávající pomoc ze strukturálních fondů, popis vybraných projektů.
6. Iniciativy Evropského společenství – iniciativy Evropského společenství v období 1989–1999, 2000–2006 a 2007–2013 se zaměřením na iniciativy s regionální dimenzí.
7. Přeshraniční spolupráce v EU – euroregiony, programy podpory rozvoje euroregionů (INTERREG I - III), popis vybraných projektů.
8. a 9. Česká republika a přeshraniční spolupráce – euroregiony v ČR, vývoj (programy PHARE-CBC) a současný stav, problémy spolupráce a výhled do budoucnosti, popis vybraných projektů se zaměřením na úspěšné projekty.
10. až 13. Regionální členění EU – jednotky NUTS hierarchické úrovně 1 a 2 podle jednotlivých států EU, jejich základní demografické a ekonomické charakteristiky.

Cíl

Cílem předmětu je prohloubit poznatky o regionální politice EU a systému nomenklaturních jednotek pro územní statistiku (NUTS). Regionální politika EU bude představena komplexně – počínaje legislativním zabezpečením a nástroji prosazování této politiky v území, až po vybrané úspěšné projekty. Zvláštní pozornost bude věnována rovněž hierarchické struktuře NUTS a lokálních administrativních jednotek (LAU).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-A magisterský navazující

    obor ARS , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor