Detail předmětu

Prvky automatického řízení výrobních strojů

FSI-GARAk. rok: 2019/2020

Předmět "Prvky automatického řízení výrobních strojů" má seznámit studenty se základními metodami a prostředky automatického řízení ve specializované oblasti výrobních strojů, aby mohli konstruovat, příp. projektovat automatické výrobní stroje a výrobní systémy (VS). Dále má seznámit studenta s teoretickými principy řízení, mechanickým a elektrickým řízením. Student získá informace ohledně číslicového řízení v řetězci Snímače stavu - akční členy - řídící počítače. Student je také obeznámen s programy a programovými balíky pro řízení a podporu vývoje řídících programů.

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí s metodami řízení výrobních strojů a systémů,
naučí se orientovat v nabídce automatizačních prvků pro projekci VS.
Na jednoduchých strojních modulech se naučí využívat počítačové podpory
při návrhu, programování a simulaci řízení výrobního stroje.

Prerekvizity

- základní fyzikální znalosti z oblasti elektřiny a magnetismu - znalost základních principů práce počítačů - znalost základních principů výrobních systémů, požadavky na jejich funkčnost

Doporučená nebo povinná literatura

Schneider Electric Software Global Customer Support [online], 2018. Schneider Electric industrial software business [cit. 2018-03-18]. Dostupné z: https://softwaresupport.schneider-electric.com/ (EN)
PFEIFER, Václav, 1997. Automatické řízení výrobních strojů: programové řízení. Plzeň: Západočeská univerzita. ISBN 80-708-2329-1. (CS)
MARTINEK, Radislav, 2004. Senzory v průmyslové praxi. Praha: BEN - technická literatura. ISBN 80-7300-114-4. (CS)
Wonderware software [online], 2018. Hradec Králové: Pantek (CS) [cit. 2018-03-18]. Dostupné z: http://www.pantek.cz/produkty/wonderware-software/ (CS)
Beckhoff Information System [online]. Germany: Beckhoff Automation GmbH & Co., 2019 [cit. 2019-09-14]. Dostupné z: https://infosys.beckhoff.com/index_en.htm (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.
Dle možností budou pro studenty organizovány přednášky odborníků z praxe a exkurze do firem zabývajících se činnostmi souvisejícími s obsahem předmětu.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu:
1. Prezentace na cvičení (vyjma doložené omluvitelné absence)
2. Vypracování a předvedení úloh na cvičení zadaných


Zkouška:
Zkouška ověřuje získané znalosti. Zkouška je kombinovaná. V písemné části
se ověřuje schopnost studenta aplikovat získané znalosti a metody na
praktických příkladech a v ústní části se ověřuje znalost teoretických základů.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu "Prvky automatického řízení výrobních strojů" je naučit studenty základní
znalosti v HW i SW řídicích systémů a jejich použití v řízení výrobních strojů(VS) a výrobních
systémů. Úkolem předmětu je vybudovat pojmy v oblasti řízení VS
a výrobních systémů, naučit studenty, že řízení je nedílnou součástí
konstrukce, resp. projekce VS, nebo systémů. Současně si studenti
vyzkouší moderní postupy při objektovém programování řídicích struktur v souladu s principy Průmyslu 4.0.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je kontrolována, při neúčasti omluvené ze závažných důvodů je možnost náhrady samostatným řešením zadaných úloh ze zameškané látky

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-VSR , 1. ročník, letní semestr, 7 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, předmět a prostředky automat. řízení, vymezení základních pojmů.
Předmět a místo automat.řízení v konstrukci výrobních strojů a systémů.
2. Programovatelné automaty – hardware. Základní popis programovatelného automatu. Popis principu jeho práce.
3. Programovatelné automaty - software. Stručné seznámení se s normou IEC1131-3.
4. Úvod do algoritmizace programovacího jazyka LD (Ladder diagram). Prvky typu Spínač, Cívka pro programovací jazyk LD.
5.Prvky typu Čítač, časovač pro programovací jazyk LD. Stručný popis dalších prvků.
6. Úvod do algoritmizace programovacího jazyka SFC(Structured function chart).
Popis prvku Step a Transakce. Popis prvku Loop, Select Diverge a Parallel Diverge.
7.-10. Snímače stavu, jejich klasifikace a charakteristika.
11. Bezpečnost a spolehlivost řídicích systémů ve vztahu k řízenému zařízení.
12.-13. Průmyslové sítě a jejich použití v řízení výrobních strojů a systémů.

Laboratorní cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1-2. Rozbor vlivu automatického řízení na konstrukci strojů, jejich provozní vlastnosti a obsluhu.
3-4. Zadání a rozbor strojních celků pro další samostatnou práci.
5-10. Funkční návrh řízení zadaného systému, vypracování popisu a algoritmu práce, objektový popis.Vypracování řídicího programu.
11-12. Simulace řízení, ověření správnosti řešení, odstranění nedostatků.
13. Předvedení řešení úlohy, zápočet.

eLearning