Detail předmětu

Technologičnost konstrukce a oprav (retrofitting) VS

FSI-GTCAk. rok: 2019/2020

V tomto předmětu se kompletují teoretické poznatky oboru Výrobní stroje, systémy a roboty s praxí. Posluchači se postupně seznamují s technologičností konstrukce odlitků, svařenců, výkovků, výlisků i obráběných dílu, v návaznosti na jejich opracovávání na moderních NC strojích. Dále se naučí posuzovat opotřebení a poruchy výrobních strojů a operativně a ekonomicky navrhnout jejich opravu či náhradu a to vše v rámci požadavků celoevropských norem ISO 9000. Poznatky studenti aplikují na jednotlivých obráběcích strojích ze souboru strojů na Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky a to na jejich mechanických, elektrických částí i jejich řídících systémech. Nedílnou částí výuky je exkurse do výrobního podniku, zabývajícího se retorfittingem.

Výsledky učení předmětu

Předmět rozvíjí invenci a praktickou erudici posluchačů v technologičnosti konstrukce,
oprav a modernizace VS a zařízení a k uplatnění teoretických znalostí v konkurenčním prostředí trhu.

Prerekvizity

Kompletní a podrobné znalosti stavby výrobních (obráběcích a tvářecích) strojů

Doporučená nebo povinná literatura

BRENÍK, Přemysl a Josef PÍČ. Obráběcí stroje: konstrukce a výpočty. Praha: SNTL, 1982. Technický průvodce (SNTL). (CS)
MAREK, Jiří a Oldřich UČEŇ. CNC obráběcí stroje. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2329-4. (CS)
MAŇAS, Miroslav, Michal STANĚK a MAŇAS. Výrobní stroje a zařízení. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. ISBN 978-80-7318-596-1. (CS)
KOLÍBAL, Zdeněk. Technologičnost konstrukce a retrofitting výrobních strojů. V Brně: VUTIUM, 2010. ISBN 978-80-214-3765-4. (CS)
WARNECKE, H. J. a Manfred HÜSER. Die fraktale Fabrik: Revolution der Unternehmenskultur. New York: Springer-Verlag, c1992. ISBN 03-875-5200-6. (DE)
ŽENÍŠEK, Josef. Teorie a konstrukce výrobních strojů: celostátní vysokoškolská učebnice pro skupinu studijních oborů Strojírenství a ostatní kovodělná výroba. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1988. (CS)
KRULIŠ, Jiří. Management jakosti jinak: příručka pro současné i budoucí uživatele norem ČSN EN ISO 9000:2001 : rozbory, komentáře, výklad pojmů : nový pohled na normy ISO 9000. Praha: Český normalizační institut, 2002. Aktuálně o ISO 9000: 2000: 2000. ISBN 80-728-3088-0. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou teoretických přednášek a praktických výkladů jednotlivých problémů u souboru obráběcích strojů v laboratoři Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky, z něhož si posluchači jednotlivě vyberou určitý stroj, jehož opravu a případný retrofitting popíší v semestrální práci. Tato práce je podkladem k semestrální zkoušce. Dle možností budou pro studenty organizovány přednášky odborníků z praxe a exkurze do firem zabývajících se činnostmi souvisejícími s obsahem předmětu.

Způsob a kritéria hodnocení

Ústní zkouška v rozsahu komplexu témat přednášek s doložením semestrální práce k vybranému obráběcímu stroji ze souboru strojů v laboratoři Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky.
Klasifikace přihlíží k obsahu a formě zpracování semestrální práce

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Znalosti posluchačů budou doplněny novým pohledem na
provoz, logistiku a ekonomiku strojírenského podniku a
naučí se orientovat se ve výrobě, opravách a modernizaci
strojů a zařízení. Prakticky si ověří činnost při opravách a
retrofittingu konkrétních výrobních strojů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola znalostí zkouškou v rozsahu komplexu témat přednášek s doložením semestrální práce k vybranému obráběcímu stroji ze souboru strojů v laboratoři Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-VSR , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.) Úvod do retrofittingu a opravárenství
2.) Výrobní stroje v laboratoři ústavu
3.) Exkurse do výrobního podniku zabývajícího se retrofittingem
4.) Technologičnost konstrukce odlitků, aplikace v laboratoři
5.) Technologočnost konstrukce svařenců, aplikace v laboratoři
6.) Technologičnost konstrukce dílů pro výrobu na NC strojích, aplikace v laboratoři
7.) Materiály ve stavbě a technologie oprav dílů, aplikace v laboratoři
8. ) Modernizace strojů při retrofittingu, aplikace v laboratoři
9.) Analýza příčin poruch strojních součástí
10.)Technicko-ekonomické aspekty retrofittingu
11) Zásadní principy systémů řízení jakosti
12.) Ergonomické aspekty výrobních strojů
13.) Prvky vize "Industry 4.0" při modernizaci a inovaci výrobních strojů