Detail předmětu

Praktikum z kompozitních materiálů

FCH-MCO_KOM_PAk. rok: 2019/2020

Studenti absolvující praktikum budou pracovat s vybranými charakterizačními metodami polymerních i anorganických kompozitních materiálů. Jedná se o tahovou a ohybovou zkoušku, termogravimetrickou analýzu kompozitů, charakterizaci lepených spojů kompozitů. Tyto charakterizace budou z větší části provádět na vlastnoručně připravených testovacích vzorcích kompozintího materiálu, proto je součástí praktik samotná výroba testovacích tělísek. Do praktika je také začleněna exkurze do výrobního závodu kompozitních materiálů Prefa Brno nebo GDP Koral.

Výsledky učení předmětu

Studenti budou schopni vyrobit a charakterizovat kompozitní materiál z hlediska mechanických a termálních vlastností.

Prerekvizity

Základní znalosti matematiky, fyziky a makromolekulární chemie.

Doporučená nebo povinná literatura

Bareš R. A.: Kompozitní materiály. SNTL, Praha 1987. (CS)
Agarwal B. D., Broutman L. J.: Vláknové kompozity. SNTL, Praha 1987. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Laboratorní cvičení - 4 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Základní podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní absolvování všech laboratorních cvičení, zpracování elaborátů podle pokynů učitele a splnění zápočtového testu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do problematiky, bezpečnost práce
2. Příprava částicových kompozitních materiálů (Odlitek)
3. Tahová zkouška částicových kompozitů
4. Příprava anorganických kompozitů
5. Ohybová zkouška částicových a anorganických kompozitů
6. Pultruze dlouhovláknového kompozitu a kontrola vytvrzení matrice
7. Výstupní kontrola, DMA kompozitu, stanovení DMA Tg
8. Stanovení objemového zlomku výztuže FRC a částicových kompozitů (TGA)
9. Ohybová zkouška FRC a ohyb na krátkou vzdálenost (SBS)
10. Příprava lepených spojů
11. Charakterizace lepených spojů
12. Příprava laminátu metodou RTM
13. Příprava konstrukce FRC dentálního můstku a jeho mechanická odezva

Cíl

Studenti si vyzkouší přípravu, výrobu laboratorních vzorků kompozitů a jejich spojování, seznámí se s metodami charakterizace složení kompozitu, jeho mechanických a termických vlastností.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičení je povinná. Vedoucí cvičení provádějí průběžnou kontrolu přítomnosti studentů, jejich aktivity a základních znalostí. Neomluvená neúčast je důvodem k neudělení zápočtu. Jednorázovou neúčast je možno nahradit cvičením s jinou studijní skupinou v tomtéž týdnu nebo zadáním náhradních úloh.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_CHM magisterský navazující

    obor NKCO_CHM , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

  • Program NPCP_CHM magisterský navazující

    obor NPCO_CHM , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

  • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor CKCO_CZV , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning