Detail předmětu

Tvorba umělého zvuku

FEKT-BPC-TUZAk. rok: 2019/2020

V předmětu se studenti seznámí s typy syntéz a dalších "umělých" způsobů tvorby zvuku a se strukturou zdrojů syntetického zvuku (obvody generační, modulační atd.) v případě analogových, analogově-digitálních a digitálních syntetizérů a samplerů z hlediska jejich kompozičního využití.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- vysvětlit princip součtové a rozdílové syntézy zvuku,
- vyjmenovat modulační syntézy zvuku a vysvětlit jejich princip,
- vysvětlit princip tvarové a granulární syntézy zvuku,
- popsat využití samplování zvukových signálů při syntéze zvuku,
- popsat modulační obvody používané při zvukové syntéze a vyjmenovat jejich použití,
- popsat rozhraní MIDI, vyjmenovat typy zpráv, které používá, a popsat jejich využití,
- vyjmenovat typy MIDI ovladačů a charakterizovat je,
- popsat ladění elektroakustických nástrojů a vyjmenovat způsoby přelaďování hardwarových i softwarových syntetizérů,
- popsat způsoby tvorby „umělého“ zvuku,
- charakterizovat interaktivní elektroniku a popsat některá řešení.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti základních pojmů hudební akustiky, tempových, výrazových a dynamických označení, soustav ladění hudebních nástrojů, dále hudebních intervalů, stupnic a modů, akordů a základních harmonických spojů a zvukových barev. Student, který si zapíše předmět, by měl být schopen analyzovat zákonitosti skladby a posoudit důsledky pro interpretaci.

Doporučená nebo povinná literatura

Kaduch, Miroslav: Soudobá hudební tvorba s využitím počítačů. MKS, Ostava, 1989. (CS)
Kopecký, Pavel: Základy elektronického zvuku a jeho kreativní zpracování. AMU, Praha, 2008. ISBN 978-8073311216 (CS)
Rataj, Michal: Elektroakustická hudba a vybrané koncepty radioartu. KANT AMU, Praha, 2007. ISBN 978-8086970318 (CS)
Vrzal, Martin: Střih záznamu hudby. AMU, Praha, 2007. ISBN 978-80-7331-114-8 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
- Přednášky mají charakter výkladu základních principů, doplněný praktickým předvedením metod syntézy a audio ukázkami.
- Cvičení podporují praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách formou praktické práce za aktivní účasti studentů.
Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních je kontrolovaná.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Zápočet je udělen za vytvoření dvou krátkých samostatných kompozic. Za zkoušku ve formě ústního pohovoru je uděleno maximálně 100 bodů. Pro úspěšné složení zkoušky je potřeba získat alespoň 50 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Přehled typů syntéz a dalších "umělých" způsobů tvorby zvuku: historie, základní přehled jednotlivých obvodů syntetizérů, základní rozdělení typů syntéz.
2. Generační obvody: syntéza součtová.
3. Generační obvody: syntéza rozdílová.
4. Generační obvody: syntézy modulační (FM syntéza).
5. Generační obvody: syntézy modulační (amplitudová modulace, kruhová modulace).
6. Generační obvody: syntézy tvarové (nelineární tvarování, fázové zkreslení).
7. Generační obvody: syntézy tvarová (přímé zadávání časového průběhu).
8. Generační obvody: granulární syntéza.
9. Generační obvody: samplování.
10. Modulační obvody: zesilovač.
11. Modulační obvody: filtr.
12. Modulační obvody: LFO.
13. Modulační obvody: obálka amplitudová, témbrová.
14. Rozhraní MIDI obecně.
15. Typy MIDI ovladačů zvuku: klávesové.
16. Typy MIDI ovladačů zvuku: strunné, dechové a další ovladače.
17. Ladění elektroakustických nástrojů obecně: typy ladění.
18. Ladění elektroakustických nástrojů: způsoby přelaďování hardwarových i softwarových syntetizérů.
19. Ladění elektroakustických nástrojů: další způsoby přelaďování hardwarových syntetizérů.
20. Další způsoby tvorby „umělého“ zvuku: procesování zvuku obecně (základní typy efektů).
21. Další způsoby tvorby „umělého“ zvuku: procesování akustického i elektroakustického zvuku.
22. Další způsoby tvorby „umělého“ zvuku: převody nejrůznějších nehudebních dat na zvukový signál (typy hardwarového i softwarového řešení obecně).
23. Další způsoby tvorby „umělého“ zvuku: převody nejrůznějších nehudebních dat na zvukový signál (konkrétní příklady).
24. Interaktivní elektronika: typy hardwarového i softwarového řešení obecně.
25. Interaktivní elektronika: konkrétní příklady.
26. Multimédia.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s typy syntéz a dalšími umělými způsoby tvorby zvuku nejen z hlediska jejich technické realizace, ale zejména z hlediska jejich potenciálního uměleckého využití, s MIDI rozhranním, interaktivní elektronikou a multimédii a jejich tvůrčím využitím.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pro získání zápočtu je nutné v semestru absolvovat alespoň 10 cvičení. Další formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AUD bakalářský

    specializace AUDB-ZVUK , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor