Detail předmětu

Mobilní komunikace

FEKT-BPC-MKOAk. rok: 2019/2020

Předmět je zaměřen na digitální mobilní komunikační systémy. V první části předmětu je provedeno rozdělení mobilních systémů, popsán jejich dosavadní vývoj, uvedeny obecné principy zpracování signálů v mobilních systémech, popsána architektura mobilních systémů a uvedeny rušivé vlivy působící na signál v rádiovém prostředí, včetně možností jejich eliminace. Ve druhé části předmětu jsou popsány nejznámější mobilní systémy (GSM, UMTS, LTE, WiMAX, IEEE 802.11, Bluetooth). Pozornost je věnována i vývoji mobilních komunikací a perspektivním mobilním systémům (5G, ITS, M2M). V laboratorních cvičení provádějí studenti měření nejen na komerčních mobilních systémech, ale i na dílčích částech mobilních systémů (mobilní terminály). Pro měření je použita špičková měřicí technika.

Výsledky učení předmětu

Abslolvent předmětu je schopen:
- popsat obecný mobilní komunikační systém a vysvětlit funkci jednotlivých bloků,
- popsat používané metody zdrojového kódování, kanálového kódování a používaných modulací,
- vysvětlit metody multiplexování signálů, princip ekvalizace a technologie MIMO,
- popsat architekturu systémů WWAN (GSM, UMTS, LTE), WMAN (WiMAX), WLAN (IEEE 802.11) a WPAN (Bluetooth),
- vysvětlit způsob zpracování signálů v systémech WWAN (GSM, UMTS, LTE), WMAN (WiMAX), WLAN (IEEE 802.11) a WPAN (Bluetooth),

Prerekvizity

Jsou požadovány základní znalosti zpracování digitálních signálů, vyjádření signálů v časové i kmitočtové oblasti, základní vlastnosti elektromagnetického pole a znalosti základních lineárních a nelineárních obvodů. Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „pracovníka poučeného“ dle Vyhl. 50/1978 Sb., kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Doporučená nebo povinná literatura

STUBER, Gordon L. Principles of mobile communication. ISBN 978-3319556147. 2018. (EN)
HANUS, Stanislav. Nové technologie mobilních komunikací pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO. Elektronická skripta. ISBN 978-80-214-4824-7. Brno, 2013. HANUS, Stanislav. Nové technologie mobilních komunikací pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO. Elektronická skripta. ISBN 978-80-214-4824-7. Brno, 2013.";2013;2018;1;elektronická;;cs (CS)
AHMADI, Sassan. LTE-advanced: a practical systems approach to understanding the 3GPP LTE releases 10 and 11 radio access technologies. ISBN 978-0124051621. 2013. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení na počítači a laboratoře.

Způsob a kritéria hodnocení

Bodové hodnocení podle dopručení RSP FEKT VUT v Brně (max. 100 bodů)

Laboratorní cvičení:
Za aktivní účast při měření každé laboratorní úlohy, vypracování a odevzdání zprávy o měření max. 3 body.
Celkem 10 laboratorních úloh, celkem max. 30 bodů.

Písemná část závěrečné zkoušky:
3 otázky z přehledu látky, každá max. za 20 bodů, celkem max. 60 bodů,
2 dílčí otázky, každá za max. 5 bodů, celkem max. 10 bodů.

Zkouška z předmětu bude probíhat distančně.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do mobilních komunikací
2. Zpracování signálů (zdrojové kódování, kanálové kódování)
3. Zpracování signálů (prokládání, digitální modulace)
4. Základní koncepce a funkce radiokomunikačních systémů
5. Systém GSM (kmitočtová pásma, architektura systému, zpracování signálů)
6. Systém UMTS (architektura systému)
7. Systém UMTS (zpracování signálů)
8. Systém LTE (architektura systému)
9. Systém LTE (zpracování signálů)
10. Systémy pro bezšňůrové telefony (DECT)
11. Systémy WPAN (Bluetooth, ZigBee), WLAN (802.11) a WMAN (WiMAX)
12. Systémy pro komunikaci strojů (M2M) a vozidel (ITS)
13. Perspektivní systémy (5G), vývojové trendy v mobilních komunikacích, klíčové oblasti vývoje

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s koncepcí moderních mobilních komunikačních systémů, jejich architekturou a s používanými metodami zpracování signálů, jako je zdrojové kódování, kanálové kódování, modulace, ekvalizace, kmitočtové skákání, technologie MIMO atd.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
 • Program BPC-EKT bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

 • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning