Detail předmětu

Kyberkriminalita

FEKT-BPC-KKRAk. rok: 2019/2020

Pojem a struktura trestního práva hmotného a procesního, struktura skutkových podstat počítačových trestných činů, teorie a praxe procesních nástrojů užívaných při stíhání počítačové trestné činnosti, pojem a struktura práva kybernetické bezpečnosti, teorie a praxe právní úpravy činnosti povinných subjektů, odpovědnost za kybernetický bezpečnostní incident, evropská a mezinárodní úprava kyberkriminality a kybernetické bezpečnosti.

Zajišťuje ústav

Právnická fakulta (PF MU)

Výsledky učení předmětu

Po absolvování tohoto předmětu bude student schopen chápat strukturu a systém trestněprávních institutů používaných při vyšetřování a stíhání počítačové trestné činnosti, jakož i aplikovat tyto instituty v běžné podnikové a veřejnoprávní praxi. Vedle základních hmotněprávních a procesních institutů bude výklad specificky zaměřen na zajištění a forenzní analýzu elektronických důkazů, a to včetně otázek ochrany soukromí a ochrany osobních údajů. V oblasti práva kybernetické bezpečnosti bude student schopen chápat a prakticky aplikovat preventivní a nařizovací instituty české právní úpravy a kriticky hodnotit vztahy národní právní úpravy a evropských či mezinárodních harmonizačních iniciativ. Rovněž bude student schopen prakticky používat právní nástroje související s běžnou činností dohledových pracovišť.

Prerekvizity

Předmět je co do obsahu relativně nezávislý na ostatních částech studijního programu – nemá tedy žádné prerekvizity.

Doporučená nebo povinná literatura

Polčák, R. a T. Gřivna. Kyberkriminalita a právo. 1. vyd. Praha: AUDITORIUM, 2008. 220 s. Auditorium. ISBN 978-80-903786-7-4.
Žatecká, E. a kol. Trestní právo hmotné a procesní: obecná část, multimediální učební text. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 107 s. ISBN 978-80-210-4631-3.
Polčák, R. Právní problémy české a evropské kybernetické bezpečnosti. In Haňka, R., Kaplan, Z., Matyáš, V. Mikulecký, J. Říha, Z.. Information Security Summit 2011. 1. vyd. Praha: Data Security Management, 2011. ISBN 978-80-86813-22-6.
Polčák, R. ; Púry, F. ; Harašta, J. a kol. Elektronické důkazy v trestním řízení. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015.
Završnik, A. Kyberkriminalita, Praha: Wolters Kluwer, 2017.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek a samostudia za užití distanční studijní opory (materiálů v interaktivní studijní osnově v IS MUNI).

Způsob a kritéria hodnocení

Průběh studia je hodnocen na základě interaktivních plnění v IS MUNI. ‚Interaktivní plnění jsou celkem tři, k úspěšnému absolvování musí student získat 60 procent všech bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do trestního práva hmotného
2. Úvod do trestního práva procesního
3. Typy počítačových trestných činů
4. Dokazování počítačové trestné činnosti 1 – pojem a užití elektronického důkazu, proporcionalita užití s ochranou soukromí a osobních údajů
5. Dokazování počítačové trestné činnosti 2 – elektronické důkazy se zvláštní procesní úpravou
6. Praktické otázky postihu počítačové trestné činnosti v ČR 1 – počítačové trestné činy v přípravném řízení trestním
7. Praktické otázky postihu počítačové trestné činnosti v ČR 2 – počítačové trestné činy v soudním řízení trestním
8. Mezinárodní spolupráce při vyšetřování a stíhání počítačové trestné činnosti
9. Pojem a základy právní úpravy národní kybernetické bezpečnosti
10. Povinné subjekty v oblasti kybernetické bezpečnosti a činnost dohledových pracovišť
11. Mezinárodněprávní kvalifikace kybernetických bezpečnostních incidentů
12. Evropská harmonizační úprava kybernetické bezpečnosti a její vztah k právu elektronických komunikací
13. Pojem, postavení a odpovědnost poskytovatele služeb informační společnosti (ISP)

Cíl

Cílem předmětu je obeznámit studenty s problematikou právní úpravy kybernetické bezpečnosti a právního postihu počítačové trestné činnosti, jakož i poskytnout základní přehled související české, evropské a mezinárodní právní úpravy. S ohledem na předpokládané zaměření účastníků kurzu, kteří se nepřipravují na povolání právníka, budou účastníkům kurzu poskytnuty i potřebné základní poznatky z oborů trestního práva hmotného a procesního.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-IBE bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

24 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning