Detail předmětu

Statika při rekonstrukcích (K)

FAST-CL051Ak. rok: 2018/2019

Definice a provádění statického průzkumu objektu a statických expertiz. Diagnostický průzkum betonových a zděných konstrukcí a mostů. Zatížitelnost betonových a zděných konstrukcí a mostů. Zatěžovací zkoušky. Zhodnocení možností úprav objektu pro zlepšení jeho stavu nebo pro jeho nový účel. Modelování nového a původního statického schématu. Posouzení nosné konstrukce a jejích dílčích prvků. Rozbor možných chyb a jejich náprava při rekonstrukcích. Nezbytnost respektování statických podmínek při rekonstrukcích. Způsoby a statická analýza zesilování betonových a zděných konstrukcí a mostů. Zesilování konstrukcí spřažením, lepenou a předpínací výztuží.

Zajišťuje ústav

Ústav betonových a zděných konstrukcí (BZK)

Výsledky učení předmětu

Student získá tyto znalosti a dovednosti:
Znalosti o statickém přístupu k rekonstrukcím stavebních a inženýrských objektů.
Znalosti rozdělení poruch a vad.
Znalosti o používání diagnostických metod poruch a vad.
Schopnost zpracovávat statické výpočty rekonstruovaných objektů.
Schopnost zpracovávat výkresovou dokumentaci rekonstruovaných objektů.

Prerekvizity

stavební mechanika, betonové a zděné konstrukce a mosty, předpjatý beton

Korekvizity

nejsou požadovány

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Výuka probíhá formou přednášek a cvičení. Přednášky mají charakter výkladu základních principů, problémů a metodologie. Ve cvičeních jsou vybraná hlavní témata procvičena na individuálně zadaných projektech (příkladech).

Způsob a kritéria hodnocení

K zápočtu se požaduje odevzdání příkladů vypracovaných podle individuálního zadání. Studenti jsou povinni příklady průběžně konzultovat ve stanovených termínech konzultací a korekcí a odevzdat do určeného termínu. Docházka ve cvičeních je kontrolovaná.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Životnost konstrukce. Poruchy – jejich příčiny, sledování a možnosti snižování jejich výskytu. Metody diagnostického průzkumu betonových a zděných konstrukcí a mostů.
2. Definice a metody určování zatížitelnosti betonových a zděných konstrukcí a mostů. Příprava, rozsah a metody zatěžovacích zkoušek.
3. Podmínky pro provádění rekonstrukcí z hlediska statiky. Způsoby zesilování betonových konstrukcí a mostů.
4. Způsoby zesilování zděných konstrukcí a mostů.
5. Zesilování konstrukcí volnou předpínací výztuží – předpínání, injektování a torkretování, statická analýza.
6. Zesilování mostů předpínací výztuží bez soudržnosti – konstrukční řešení, statická analýza.
7. Zesilování a rekonstruování konstrukcí s použitím betonu, oceli a dřeva.
8. Rekonstrukce základů.
9. Statické řešení přístaveb, nadstaveb a vestaveb.
10. Provizorní zajištění konstrukcí při rekonstrukcích. Přetváření zesilovaných konstrukcí a jeho časové sledování. Sanace malty injektáží. Použití lepených uhlíkových lamel.

Cíl

Naučit studenty statickému přístupu k rekonstrukcím stavebních a inženýrských objektů, seznámit je s rozdělením poruch a vad a jejich diagnostickými metodami.
Naučit se zpracovávat statické výpočty a výkresovou dokumentaci rekonstruovaných objektů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Životnost konstrukce. Poruchy – jejich příčiny, sledování a možnosti snižování jejich výskytu. Metody diagnostického průzkumu betonových a zděných konstrukcí a mostů.
2. Definice a metody určování zatížitelnosti betonových a zděných konstrukcí a mostů. Příprava, rozsah a metody zatěžovacích zkoušek.
3. Podmínky pro provádění rekonstrukcí z hlediska statiky. Způsoby zesilování betonových konstrukcí a mostů.
4. Způsoby zesilování zděných konstrukcí a mostů.
5. Zesilování konstrukcí volnou předpínací výztuží – předpínání, injektování a torkretování, statická analýza.
6. Zesilování mostů předpínací výztuží bez soudržnosti – konstrukční řešení, statická analýza.
7. Zesilování a rekonstruování konstrukcí s použitím betonu, oceli a dřeva.
8. Rekonstrukce základů.
9. Statické řešení přístaveb, nadstaveb a vestaveb.
10. Provizorní zajištění konstrukcí při rekonstrukcích. Přetváření zesilovaných konstrukcí a jeho časové sledování. Sanace malty injektáží. Použití lepených uhlíkových lamel.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zatížitelnost mostu: Stanovení zatížení dle dříve platných norem, modely vozidel.
2. Stanovení dimenzí mostovky včetně její výztuže.
3.- 4. Stanovení zatížitelnosti mostní konstrukce.
5. Zesilování mostních objektů: Zesilování mostovky nadbetonováním (spřažením) mostní desky.
6. Korekce.
7. Zesilování mostovky lepenou výztuží.
8. Zesilování mostovky volnou předpínací výztuží - vytvoření kabelových kanálků, vytvoření sedla, kotvy a statické působení.
9. Poruchy, modelování a zesilování kleneb.
10. Odevzdání projektu. Zápočet.