Detail předmětu

Úpravy odtokových poměrů povodí

FAST-CS003Ak. rok: 2018/2019

Analýza historického vývoje a stavu krajiny. Vývoj krajiny bez antropogenních vlivů a změny způsobené člověkem. Odtokové poměry segmentů krajiny, jejich retenční schopnosti a možnost vlivu člověka na tyto vlastnosti. Změny způsobené zemědělstvím, vliv ochranářských opatření, vliv technických zásahů. Ochrana půdy, vodních zdrojů a intravilánu před povrchovým odtokem. Tvorba krajiny s ohledem na vodní hospodářství a jeho vliv na ekologii toků.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny (VHK)

Výsledky učení předmětu

Získání znalostí potřebných pro komplexní systémem projektování přírodě blízkých opatření pro úpravu odtokových poměrů povodí. Studenti získají teoretické a praktické znalosti pro navrhování komplexního a polyfunkčního systému plánu ochranných opatření zvyšujících retenční schopnost povodí zejména z pohledu tvorby a ochrany krajiny v úzké návaznosti na pozemkové úpravy a územní plánování. Vedle projekčních dovedností budou schopni navržená opatření implementovat do studií odtokových poměrů a plánu oblasti povodí.

Prerekvizity

Základní znalosti z oblasti Hydrologie, Pozemkových úprav, Ochrany a organizace povodí, Revitalizace a stabilita krajiny

Korekvizity

Příprava a vedení projektu, resp. projektové dokumentace, Hydrologie, Vodní hospodářství krajiny, Protipovodnová ochrana, hydropedologie, Geodezie, Životní prostředí

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Přednášky formou Power Point prezentace, doplněné ústním výkladem. Videodokumenty k vybraným tématům.

Způsob a kritéria hodnocení

Aktivní účast na cvičení, vypracování a odevzdání zadání cvičení, obhajoba navržených opatření, absolvování písemného testu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1 - 2. Krajinné typy v ČR
3 - 4. Vývoj krajiny a stabilita přírodních systémů
5 - 6. Povrchový odtok z pohledu různých segmentů krajiny
7 - 8. Vliv zemědělství a vodního hospodářství na vývoj krajiny
9 -10. Ekologie toků
11-12. Změny přírodních hodnot toků lidskou činností, zákony Evropské unie
13. Systémy monitorování a vyhodnocování antropogenního vlivu na toky

Cíl

Poskytnou studentům informace o vývoji krajiny bez antropogenních vlivů a změny způsobené člověkem. Odtokové poměry segmentů krajiny, jejich retenční schopnosti a možnost vlivu člověka na tyto vlastnosti. Změny způsobené zemědělstvím, vliv ochranářských opatření, vliv technických zásahů. Ochrana půdy, vodních zdrojů a intravilánu před povrchovým odtokem. Tvorba krajiny s ohledem na vodní hospodářství a jeho vliv na ekologii toků.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1 - 2. Krajinné typy v ČR
3 - 4. Vývoj krajiny a stabilita přírodních systémů
5 - 6. Povrchový odtok z pohledu různých segmentů krajiny
7 - 8. Vliv zemědělství a vodního hospodářství na vývoj krajiny
9 -10. Ekologie toků
11-12. Změny přírodních hodnot toků lidskou činností, zákony Evropské unie
13. Systémy monitorování a vyhodnocování antropogenního vlivu na toky

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Digitální a standardní data, rozbor krajinného pokryvu a hydrografické sítě
2.Analýza erozních poměrů
3.Analýza odtokových poměrů
4.Návrh přírodě blízkých opatření- organizační opatření
5.Návrh přírodě blízkých opatření- liniová biotechnická opatření
6.Návrh přírodě blízkých opatření- plošná biotechnická opatření