Detail předmětu

Vybrané statě z vodního hospodářství krajiny

FAST-CS001Ak. rok: 2018/2019

Vybrané kapitoly z operativní hydrologie se zaměřením na neuronové sítě a nejistoty měření.
Vybrané kapitoly z fluviální geomorfologie, problematika revitalizací drobných vodních toků.
Vybrané kapitoly z hydropedologie a základy modelování v pedologii, vybrané kapitoly z aplikované hydrologie.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny (VHK)

Výsledky učení předmětu

Stanovení nejistot měření hydrologických dat
Přehled metod umělé inteligence, které je možno využít ve vodním hospodářství
Umělé neuronové sítě - princip, vlastnosti, simulátory, příklady aplikací
Úvod do fluviaální geomorfologie, hydromorfologické mapování toků
Zásady revitalizací drobných toků v krajině, problémy a překážky revitalizací vodních toků, dotační programy
Pedotransferové funkce, databáze HYPRES
Program HYDRUS - princip, zadávání vstupních dat, vyhodnocení výsledných dat, praktické aplikace
Základy modelování v pedologii, pedogenetické modely a modely porézní soustavy
Infiltrace
Variabilita hydropedologických veličin

Prerekvizity

Hydrologie, hydraulika, nádrže a vodohospodářské soustavy, pedologie a závlahy, ochrana a organizace povodí a odvodňovací stavby, rybníky, pozemkové úpravy.

Korekvizity

Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika, operační a systémová analýza, hydraulika otevřených koryt, úpravy toků

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Studenti absolvují 13 základních přednášek z klasické i aplikované hydrologie, hydromorfologie, revitalizace vodních toků a pedologie.
Ve cvičeních studenti zpracují podle zadání několik základních hydrologických úloh s využitím počítačů a dostupného software.
Na závěr kursu vypracují test z celého rozsahu přednášené látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování předmětu musí student splnit následují podmínky:
♦ - prezence ve cvičeních,
♦ - zpracování projektu z vybraných kapitol,
♦ - odevzdání projektu a jeho prezentace,
♦ - písemná zkouška.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Nejistoty měřených hydrologických dat
2. Metody umělé inteligence a jejich využití ve vodním hospodářství
3. - 4. Umělé neuronové sítě, jejich vlastnosti a aplikace na konkrétních úlohách
5. - 6. Základy fluviální geomorfologie, aplikace ve vodním hospodářství krajiny
7. - 8. Revitalizace drobných vodních toků, problémy a překážky, dotační programy, modelové projekty
9. Pedotransferové funkce a vznik databáze HYPRES, program HYDRUS
10. - 11. Úvod do modelování v pedologii, pedogenetické modely, modely porézní soustavy
12. Infiltrace, variabilita hydropedologických veličin
13. Vybraná přednáška k aktuálnímu tématu z praxe

Cíl

Přehled aktuálních problemů ve vodním hospodářství krajiny a způsoby jejich řešení, samostatné řešení vybraných dílčích úloh.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Nejistoty měřených hydrologických dat
2. Metody umělé inteligence a jejich využití ve vodním hospodářství
3. - 4. Umělé neuronové sítě, jejich vlastnosti a aplikace na konkrétních úlohách
5. - 6. Základy fluviální geomorfologie, aplikace ve vodním hospodářství krajiny
7. - 8. Revitalizace drobných vodních toků, problémy a překážky, dotační programy, modelové projekty
9. Pedotransferové funkce a vznik databáze HYPRES, program HYDRUS
10. - 11. Úvod do modelování v pedologii, pedogenetické modely, modely porézní soustavy
12. Infiltrace, variabilita hydropedologických veličin
13. Vybraná přednáška k aktuálnímu tématu z praxe

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Stanovení nejistot bodových a svislicových rychlostí při hydrometrování hydrometrickou vrtulí
2. - 4. Užití umělých neuronových sítí při předpovídání průměrných měsíčních průtoků
5. - 8. Hydromorfologické mapování a hodnocení vodních toků
9. - 12. Aplikace sofwaru HYDRUS (simulace proudění vody v půdním profilu, výtopová infiltrace, okrajové podmínky, komplexní zpracování matematického modelu)