Detail předmětu

Právo EU

FP-FpeuPAk. rok: 2018/2019

Předmět je věnován právnímu rámci hospodářské integrace v Evropské unii, která je zásadní pro prosperitu Česka. Předmět se sestává ze dvou částí. V první se vysvětluje vývoj Evropských společenství a Evropské unie, povaha a rysy Evropské unie, její nadnárodní právo, orgány a procedury. Ve druhé části se objasňuje hospodářská integrace založená na hospodářských svobodách (volný pohyb zboží, osob včetně právnických, služeb, kapitálu a plateb) a hospodářských politic (hospodářská soutěž, zemědělství, rozpočet a jednotná měna), jakož též spolupráce v nehospodářských záležitostech (společná zahraniční a bezpečnostní politika, spolupráce v soudních a správních věcech). Na závěr se ozřejmí cesta Česka do EU a jeho členství. Vysvětlování právní rámce v potřebné míře obohatí vysvětlení ekonomických, sociálních, politických, historických, geografických a psychologických souvislostí integrace. Průběžně bude vysvětlována integrace v dalších světových a světadílových mezinárodních organizacích (OSN, WTO, OECD, NATO a Rada Evropy).

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát teoretická východiska a z nich vycházející pozitivní platnou právní úpravu. Osvojí si instituty EU, na něž je předmět zaměřen. Budou schopni se orientovat v právních normách z hlediska jejich systematického uspořádání, budou rozumět základní právní terminologii a budou schopni používat právní terminologii nezbytnou při aplikaci obchodněprávních norem jak v dalším navazujících právních i ekonomických předmětech, tak ve své budoucí odborné praxi.

Prerekvizity

Student musí mít povědomí o základních právních pojmech.

Doporučená nebo povinná literatura

Křepelka F. a kol., Právo Evropské unie – multimediální učební text, 4. vydání, Masarykova univerzita – Právnická fakulta, Brno, elektronická verze 2013 Tomášek M., Týč V. a kol., Základy evropského práva, 2. vydání, Leges, 2017 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet není udělován.
Zkouška probíhá formou písemného testu. Test se skládá z 30 otázek se 4 variantami odpovědí, z nichž je vždy pouze jedna odpověď správná. Ověřovány jsou znalosti probrané látky. Klasifikace probíhá v souladu se směrnicí Podnikatelské fakulty VUT. Pro úspěšné složení zkoušky je třeba minimálně 50 % bodů. Účast na zkoušce je povinná.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do předmětu, povaha a rysy EU, orgány EU
2. Právní předpisy EU (primární právo, sekundární právo) a vnější a doplňové mezinárodní smlouvy
3. Tvorba a výkon práva EU (úloha institucí EU při tvrobě a aplikaci hospodářského a obchodního práva EU)
4. Volný pohyb zboží v Evropské unii (celní a daňové otázky, správní překážky a sbližování předpisů)
5. Volný pohyb jednotlivců v Evropské uni, zaměstnávání a osobní podnikání v Evropské unii, sociální zabezpečení přistěhovalců v Evropské unii
6. Svoboda usazování obchodních společností a družstev za účelem podnikání v Evropské unii; volné poskytování služeb v Evropské unii
7. Volný pohyb kapitálu a plateb v Evropské unii
8. Euro jako jednotná měna Evropské unie, rozpočet Evropské unie
9. Ochrana hospodářské soutěže v Evropské unii
10. Ochrana spotřebitelů v Evropské unii
11. Právo obchodních společností upravených právem EU
12. Zahraniční, bezpečnostní a obranná politika Evropské unie; trestní, policejní a cizinecké záležitosti v Evropské unii; vnější obchodní politika Evropské unie a dílčí integrace s nečelnskými státy
13. Členství České republiky v Evropské unii; aktuální otázky

Cíl

Hlavním cílem předmětu je základní orientace studenta v právu Evropské unie, tedy poskytnout studentům základní znalosti o vývoji ES a EU od vzniku po současnost, institucionální právo, pojem a podstatu práva ES a EU včetně vztahu k právu vnitrostátnímu a tzv. materiální právo ES, tedy právní úpravu jednotného vnitřního trhu ES se vším, co s ní souvisí. Předmět se dále věnuje druhému a třetímu pilíři EU a vztahu ČR k ES jako přidruženého státu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je dobrovolná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR magisterský navazující

    obor MGR-UFRP , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Elektronické učební texty

Skripta - právo Evropské unie (cs)