Detail předmětu

Finanční management

FP-fmPAk. rok: 2018/2019

Předmět je zaměřen na tři tematické oblasti:
• rozhodování o alokaci finančních zdrojů na základě ekonomických kritérií
• rozhodování o získávání zdrojů financování (teoretické přístupy, praktické řešení)
• řízení platební schopnosti podniku.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Znalosti: Studenti umí definovat činnosti zabezpečované finančním/ekonomickým útvarem, dále cíle, které podnik sleduje v jednotlivých stádiích vývoje podniku, jako i specifika finančního řízení v jednotlivých stadiích. Umějí popsat základní rozhodovací úkoly, které se týkají finančního řízení podniku, jako i vhodné metody k posuzování variant řešení. Znají teoretické přístupy k optimalizaci kapitálové struktury podniku, modely stanovení nákladů kapitálu, kritéria rozhodování o rozdělování výsledku hospodaření, jako i kritéria investičního rozhodování. Studenti znají teoretické základy řízení hotovosti, jako i praktické přístupy.
Dovednosti: Studenti dovedou posoudit vhodnost zdrojů financování podniku podle různých kritérií a podmínek poskytování, stanovit kritéria posuzování investičních projektů podle typu projektu a cílů podniku. Jsou schopni zvolit vhodné přístupy k měření a zohledňování rizika při investičním rozhodování. Dále dovedou vybrat vhodné argumenty pro komunikaci s investory a věřiteli při získávání zdrojů financování, jako i při rozhodování o rozdělování vytvořeného výsledku hospodaření. Jsou schopni stanovit cenu zdrojů financování a využívat tuto kategorii ve finančním rozhodování. Znají způsoby zajištění kurzového rizika, dokážou kalkulovat náklady zajištění.
Způsobilosti: Studenti dokážou navrhnout vhodný způsob financování podniků dle oboru podnikání a finančního rizika podniku, při použití kritérií nákladů kapitálu. Jsou schopni komplexně posoudit ekonomickou efektivnost investičního projektu, včetně analýzy rizika projektu. Znají omezení jednotlivých metod hodnocení efektivnosti projektů a jsou schopni zvažovat i nefinanční faktory udržitelnosti projektu. Dokážou kvalifikovaně vypracovat finanční plán podniku, včetně plánu čistého pracovního kapitálu, jakož i krátkodobý plán peněžních toků. Jsou schopni realizovat opatření k usměrňování peněžního toku podniku.

Prerekvizity

Pro studium předmětu je nutné mít znalosti účetnictví, být schopen provést finanční analýzu podniku a interpretovat výsledky finanční analýzy, chápat význam a fungování finančního trhu, mít znalosti z oblasti bankovnictví, finanční matematiky a ekonomiky podniku.

Doporučená nebo povinná literatura

BRIGHAM, E. F. & EHRHARDT, M. C. Financial Management: Theory and Practice, 2011, 1152 s. ISBN 978-1-4390-7809-9 (EN)
REŽŇÁKOVÁ, M. Efektivní financování rozvoje podnikání. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-1835-9 (CS)
REŽŇÁKOVÁ, M. a kol. Řízení platební schopnosti podniku. Praha: Grada, 2010. 200 s. ISBN ISBN 978-80-247-3441-5 (CS)
KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. (CS)
NÝVLTOVÁ, R. REŽŇÁKOVÁ, M. Mezinárodní kapitálové trhy: zdroj financování. Praha: Grada, 2007. 222 s. ISBN 978-80-247-1922-1. (CS)
MAŘÍK, M. MAŘÍKOVÁ, P. Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku: ekonomická přidaná hodnota, tržní přidaná hodnota, CF ROI. Přeprac. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2005. 164 s. ISBN 80-86119-61-0. (CS)
VALACH, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. přeprac. vyd. Praha: Ekopress, 2005. 465 s. ISBN 80-86929-01-9. (CS)
BREALEY, R.A. a MYERS, C.S. Teorie a praxe firemních financí. Praha: Computer Press, 2000. 1064 s. ISBN 80-7226-189-4. (CS)
FOTR, J. Strategické finanční plánování. Praha: Grada Publishing, 1999. 149 s. ISBN 80-7169-694-3. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické zvládnutí problematiky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

V průběhu semestru jsou plánovány 2 krátké testy (20 minut), a to v pátém a desátém týdnu semestru, ve třináctém týdnu jeden závěrečný test (70 minut). Z krátkého testu lze získat max. 10 bodů, ze závěrečného max. 40, tj. celkem 60 bodů ze cvičení. Studentovi je udělen zápočet v případě, že součet bodů, které získal v testech je alespoň 30. V případě získání nižšího počtu bodů je možné absolvovat opravný test v prvním týdnu zkouškového období z posledního z testu.
Hodnocení z cvičení vstupuje do celkového hodnocení předmětu. Pokud student získá ze cvičení minimálně 50 bodů na první termín, může požádat o zapsání hodnocení předmětu stupněm E bez účasti na zkoušce.
Požadavky ke zkoušce: znalost probrané látky a její praktické aplikace. Zkouška je písemná. Je složena z příkladů a teoretických otázek (otevřených i uzavřených). Délka zkoušky je 70 minut. Ze zkoušky je možné získat 40 bodů. Pro složení zkoušky je nutné získat minimálně 20 bodů. Nesprávné odpovědi i nečitelné odpovědi jsou hodnoceny jako nevyhovující.
Hodnocení předmětu je součtem bodů z cvičení a zkoušky následovně:
méně než 50 bodů, F
50 - 59 bodů, E
60 - 69 bodů, D
70 - 79 bodů, C
80 - 89 bodů, B
90 - 100 bodů, A

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

• Finanční cíle (hodnota podniku, EVA) a jejich dekompozice, postavení finančního manažera.
• Obsah a typické rozhodovací úlohy ve finančním řízení podniku dle fází životního cyklu podniku.
• Obsah a metody finančního plánování.
• Strategické finanční rozhodování – zdroje financování a jejich cena, rozhodování o kapitálové struktuře (teoretické přístupy a praktické řešení) a dividendové politice, volba argumentace pro věřitele a investory.
• Strategické investiční rozhodování – hodnocení efektivnosti investičních projektů, volba vhodných metod a jejich limity, zohledňování rizika v investičním rozhodování, investiční portfolio. Investiční plánování. Udržitelnost projektů.
• Řízení platební schopnosti podniku – čistý pracovní kapitál, credit management, rizika v zahraničním obchodě a jejich minimalizace, cash management, řízení devizového rizika, kalkulace nákladů zajištění.

Cíl

Cílem předmětu je:
- seznámit studenty s aktuálními problémy a trendy v oblasti finančního řízení podniků, vycházející ze znalosti finančních systémů a podnikových procesů,
- naučit studenty vhodně aplikovat metody finančního rozhodování.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR magisterský navazující

    obor MGR-PFO , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
    obor MGR-UFRP , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor