Detail předmětu

Makroekonomie 2

FP-makPAk. rok: 2018/2019

Předmět Makroekonomie 2 je navazujícím kurzem na předmět Makroekonomie bakalářského studijního programu. Jeho úkolem je rozšířit znalosti získané v základním kurzu o hlubší poznatky makroekonomických teorií. Hlavní náplní výuky jsou poznatky vztahující se k rozšíření znalostí v oblasti agregovaných veličin, makroekonomické rovnováhy, včetně ekonomických modelů, trhů výrobních faktorů, trhu peněz, hospodářské politiky, včetně rozboru aktuálních ekonomických problémů.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student bude schopen lépe pochopit teorii a principy ekonomie, jejich východiska a příčiny vzniku v hlubším kontextu se soudobými ekonomickými problémy.

Prerekvizity

Předmět navazuje na znalosti z předmětů Makroekonomie, Mikroekonomie a Ekonometrie. Student ovládá znalosti principů trhů, hospodářských politik a orientuje se v ekonomické terminologii a znalostech matematických funkcí.

Doporučená nebo povinná literatura

HOLMAN, R. a kol. Dějiny ekonomického myšlení. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2001. 541 s. ISBN 80-7179-631-X. (CS)
HOLMAN, R. Makroekonomie – středně pokročilý kurz. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2004. 424 s. ISBN 80-7179-764-2. (CS)
SAMUELSON, P.A. a NORDHAUS, W.D. Ekonomie. 2. vyd. Praha: Svoboda, 1995. 1011 s. ISBN 80-205-0494-X. (CS)
KUČEROVÁ, V., NAVRATILOVÁ, P. Makroekonomie II - Vývoj ekonomického myšlení. 1. vyd. Brno: CERM, 2008. 194 s. ISBN 978-80-214-3742-5. (CS)
SCHILLER, B. R. Makroekonomie dnes. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2004. 412 s. ISBN 80-251-0169-X. (CS)
MACH, M. Makroekonomie II, první část. 1.vyd. Praha: VŠE v Praze, 1995. 181 s. ISBN: 80-7079-462-3. (CS)
MACH, M. Makroekonomie II, druhá část. 1.vyd. Praha: VŠE v Praze, 1995. 252 s. ISBN: 80-7079-498-4. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu principů, metodologie dané disciplíny a problémů, a cvičení. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách a rovněž jsou zaměřena na zvládnutí početních úloh.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet bude udělen, pokud studen splní podmínky udělení zápočtu, což je dosažení alespoň 50% bodů z celkového počtu 30 bodů, které student může získat za cvičení a zároveň splnění kriteria povinné účasti na cvičeních. Hodnocení ze cvičení je součástí výsledné známky u zkoušky. Maximálně 25 bodů ze cvičení může student získat z písemky, která se bude psát během cvičení a ze které musí získat minimálně 12 bodů. Pokud student nezíská dostatečný počet bodů z této písemky, může písemku opakovat v jednom opravném termínu stanoveném cvičícím. 2 body za 100 % účast na cvičeních a maximálně 3 body za aktivní účast ve cvičeních, což představuje aktivní zapojení se do výuky formou řešení příkladů a zadaných úkolů před skupinou, u tabule.

Požadavkem ke zkoušce je znalost probrané látky a získaný zápočet. Forma zkoušky je písemná.
Stupnice pro výslednou klasifikaci
(student může získat ze cvičení max. 30 bodů a max.70 bodů ze zkoušky, tj.celkem 100 bodů):
A: 90-100 bodů
B: 80-89 bodů
C: 70-79 bodů
D: 60-69 bodů
E: 50-59 bodů
F: méně než 50 bodů

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Hlavní ekonomický proud, vývoj ekonomických teorií.
2. Trh peněz, kvantitativní teorie peněz, teorie neutrality peněz.
3. Netradiční nástroje monetární politky, kvantitativní uvolňování.
4. Teorie úroku, úspor, spotřeby a investic, investiční multiplikátor.
5. Trh zapůjčitelných fondů v uzavřené a otevřené ekonomice.
6. Teorie mezinárodního obchodu, platební bilance, vnější rovnováha státu a měnové kurzy.
7. Funkce čistého vývozu, Marshall-Lernerova podmínka.
8. Modely ekonomické rovnováhy, všeobecná rovnováha trhů, model IS-LM pro malou uzavřenou ekonomiku.
9. Změny v modelu IS-LM, úplný keynesiánský model.
10. Mundell-Flemingův model, IS-LM (IS-LM-BP) v malé otevřené ekonomice.
11. Teorie hospodářských cyklů, reálné a monetární cykly, ekonomický růst a modely ekonomického růstu (Solowův model růstu, Cobb-Douglasova produkční funkce, teorie endogenního růstu).
12. Rovnováha trhu práce, přirozená míra nezaměstnanosti, Phillipsova křivka krátkodobá, dlouhodobá, stavová a jevová, teorie lidského kapitálu.
13. Hospodářská politika a řešení jejího selhání, ekonomie ve vzatu k politickým otázkám a sociologickým problémům.

Cíl

Cílem předmětu je rozšíření a prohloubení makroekonomických poznatků, a tím získání lepší schopnosti orientace při řešení aktuálních ekonomických problémů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výuky je plně v kompetenci cvičícího.
Minimální kritérium účasti je 6 cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MMI , libovolný ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný

 • Program MGR magisterský navazující

  obor MGR-PFO , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný
  obor MGR-ŘEP , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný
  obor MGR-UFRP , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

 • Program MGR-MEO magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor