Detail předmětu

Praxe 2

FP-Bp2PDAk. rok: 2018/2019

Předmět má za úkol prověřit teoretické znalosti ze základních kurzů oboru v praxi formou stáží v průmyslových i správních organizacích. Získané dovednosti a informace jsou základem pro zpracování bakalářské práce

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Kurzem získá student možnost realizovat teoretické znalosti v konkrétních zadáních v průmyslových podmínkách. Seznámit se s dílčími problémy, které se mohou stát cílem řešení bakalářské práce.

Prerekvizity

Předmět navazuje na všechny dosud studované předměty z problematiky ekonomie, technických věd informatiky a řízení výroby.

Doporučená nebo povinná literatura

SYNEK,M.a kol.Manažérská ekonomika. 1.vyd. Praha Grada Publishing 1996, 456s. ISBN 80-7169-211-5 (CS)
POKORNÝ,J.: Umění tvořivé činnosti. Brno, ICB, 1996 (CS)
POKORNÝ,J. Diplomová práce příležitost k seberealizaci. 1.vyd. Brno, VUT v Brně 1994. (CS)
BURIÁN,A. a kol. : Kultura projevu. Brno,MZLU, 1995 (CS)
SYNEK, M.a kol.: Podniková ekonomika. Praha, ALEKO,1992 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Odborné praxe slouží k prohloubení znalostí a dovedností získaných studiem a k ověření
jejich aplikace v praxi; slouží též k doplnění znalostí a k seznámení se s metodami práce
zejména v mimoškolních institucích,

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaný zápočet za písemnou práci v rozsahu cca 18 000 znaků, odpovídající osnově zadání. Prezentaci zpracování a obhajoby připomínek či dotazů učitele.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Seznámení studentů s praktickými přístupy manažérského rozhodování ve výrobních podmínkách podnikatelské sféry se záměrem ověření teoretických znalostí a nabytí nových základních dovedností z oblasti provozního managementu. Praxe bude zaměřena na seznámení studenta s podnikáním ve výrobní firmě, výrobním programem a podmínkami na trhu – nabídka, poptávka. Vyhodnocení podnikání ve firmě z pohledu řízení výrobního procesu, výrobních faktorů, ale i vybraných ekologických aspektů podnikání.
Sestavit písemnou zprávu, která bude obsahovat organizační strukturu vybrané organizace. Popíše informační systém firmy a použití informačních technologií. Zhodnotí slabé a silné stránky firmy a možnosti a příležitosti a jejich vazby na výsledky podnikatelské činnosti a dosažení udržitelného rozvoje firmy. Popíše provozní problémy, se kterými se firma potýká v reálném čase. Současně je nezbytné začlenit do písemné zprávy i možné zaměření budoucí bakalářské práce.

Cíl

Kurzem získá student možnost realizovat teoretické znalosti v konkrétních zadáních v průmyslových podmínkách. Seznámit se s dílčími problémy, které se mohou stát cílem řešení bakalářské práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Student dostává zadání, ve kterém je uvedena organizace, zodpovědný pracovník v organizaci a spojení na tohoto pracovníka. Učitelé mohou zkontrolovat pobyt studenta v organizaci dotazem u zodpovědného pracovníka. Student může na základě odsouhlasení s učitelem upřesnit jiný termín Praxe.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-EPM , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Odborná praxe

80 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor