Detail předmětu

Organizace přípravy výroby

FP-BopvPAk. rok: 2018/2019

Vymezení postavení a úlohy provozního managementu, včetně obslužných a pomocných činností, standardizace přípravy výroby.Vývoj nových výrobků a inovovaných výrobků ve výrobkových řadách. Patenty. Uplatnění standardizace.
Koncipování normativní základny řízení jako východiska managementu přípravy výroby. Zabezpečení provozuschopnosti. Nové technologie a pracovní techniky v organizaci přípravy výroby – Lean Production, fraktálový podnik, chytrý podnik. Řízení nepřetržité změny. Výroba světové třídy. Význam řízení předvýrobních etap a jejich organizace s využitím IT - Product Livecycle Management a vazby na oběhovou lekonomiku.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Praktické dovednosti a znalosti pro řízení předvýrobních etap výrobního procesu v malých a středních výrobních podnikatelských subjektech.Posouizení vlivu řešení nových nebo inovovaných výrobků na environment. Uplatnění projektového řízení při osvojení výroby nového výrobku a zabezpečení technologickcých a montážních pracovišť zdroji.
Základ znalostí pro magisterské studium Řízení a ekonomika podniku.

Prerekvizity

Předmět navazuje na znalosti z předmětu Matematika I a II, Podniková ekonomika, Konstruování s využitím IT, Materiály ve strojírenství Elektrotechnické materiály a Zpracování dat.

Doporučená nebo povinná literatura

BENEŠOVÁ,A.,KOTLASOVÁ,V.,HRŮZOVÁ,H. Příprava a operativní řízení výroby. 1.vyd. Praha SNTL 1990, 265s., ISBN 80-08-00352-0 (CS)
KAVAN,M.Výrobní a provozní management. 1.vyd.Praha Grada Publishing 2002, 424s., ISBN 80-247-4099 (CS)
HAYES,R.H.,WHEELWRIGHT,S.C. Dynamická výroba. Přel.Šálek,M., Praha Victoria Publishing 1993, 369s. ISBN 80-85605-20-1 (CS)
SCHULTE, P. Komplex IT/ project management. New York CSC Press 2010, 314s. ISBN 0-8493-1932-3 (EN)
VYTLAČIL,M., MAŠÍN,J:, STANĚK,M. Podnik světové třídy. 1.vyd. Liberec IPI 1997,276s. ISBN 80-902235-1-6 (CS)
JUROVÁ,M. a kol. Výrobní procesy řízené logistikou. 1.vyd. Praha Albatros Media 2013, 260s. ISBN 978-80-265-0059-9. (CS)
GREASLEY, Andrew. Operations management. Los Angeles: SAGE, 2008, iv, 172 s. ISBN 978-1-4129-1883-1. (EN)
JUROVÁ,M. a kol. Výrobní procesy řízené logistikou.. 1.vyd. Praha Albatros Media 2013, 260s. ISBN 978-80-265-0059-9 (CS)
JUROVÁ,M. Organizace přípravy výroby. 2. vyd. přepracované a doplněné Brno CERM, akademické nakladatelství 2015, 123 s, ISBN 978-80-214-5247-3 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky budou probíhat s využitím didaktické techniky za použití Power Pointu.
Cvičení budou probíhat jako výpočtové i laboratorní za použití produktu TPV 2000plus.
K získání přehledu o použití znalostí v praxi bude i exkurze ve výrobních podnicích.

Způsob a kritéria hodnocení

Kontrola průběžného studia a přípravy k absolvování cvičení s produktem TPV 2000plus v průběhu semestru a na závěr semestru pro získání zápočtu formou písemných testů a 100 % účasti v laboratorních cvičeních (náhrada neúčasti) a na exkurzi ve výrobním podniku.
Zkouška bude kombinovaná : písemná - 2 teoretické otázky a 2 výpočtové příklady - 70%
- ústní zkouška - 30 %
dle klasifikační stupnice ECTS, uvedené ve Studijní a zkušebním řádu VUT v Brně.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Úvod do předmětu, základní pojmy podnikové funkce výrobních procesů
2. Formy výrobních procesů pro realizaci rozhodování o životním cyklu výrobku
3. Přednáška odborníka z firmy TPV Group pro práci s produktem TPV 2000plus
4. Činnosti TPV pro nový výrobek
5.Uplatnění standardizace v činnostech přípravy výroby
6. Návrh nového výrobku (konstrukční dokumentace).
7.Návrh výroby (technologická dokumentace)
8. Návrh zavedení do výrobního procesu
9. Technologie výrobních operací ((produkty štíhlé přípravy výroby)
10.Příprava výroby – technická dokumentace (prvotní a druhotné data)
11.Technicko-hospodářské normy, normativy
12.Studie metod a měření práce
13.Produktivita práce - měřitelnost výkonů TPV

Cíl

Získání znalostí pro řízení předvýrobních etap výrobního procesu jako základu inženýringu s vazbami na zavedení průmyslového inženýrství v praxi. Získání znalostí o projektové dokumentaci pro návrh a výrobu nového a inovovaného výrobku podle požadavků životního cyklui výrobku. Ekonomické posouzení úspěšnosti výrobů na trzích včetně dat pro zajištění zdrojů pro realizaci tvůrčího řešení - oběhová ekonomika.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená, ale poskytuje znalosti pro cvičení v laboratoři s produktem TPV 2000plus.
Účast na cvičení je povinná. Omluvená neúčast bude nahrazena ve zkouškovém období.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-EPM , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program BAK-PM bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratoře a ateliéry

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor