Detail předmětu

Řízení projektu

FSI-ZRSAk. rok: 2018/2019

Předmět zahrnuje přehled základních metod a zásad projektového řízení. Poskytuje zásadní vazby mezi cíli, jednotlivými fázemi projektu, lidskými a materiálními zdroji a požadovanými termíny, které jsou nezbytné pro úspěšné dokončení projektu. Předmět se zaměřuje na aktivní využití počítačové podpory řízení projektů. Úroveň přednášené látky je na úrovni mezinárodního standardu IPMA stupně D.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolventi budou schopni naplánovat, řídit a ukončit projekt. Budou umět využívat běžně používané metody a techniky projektového řízení, čímž se jim rozšíří kvalifikace o kompetence, které mohou využít nejen ve svém oboru. Porozumí oblasti, která je v současné době velmi preferovaná a od zaměstnavatelů vyžadovaná.
Studenti si dále vyzkouší praktickou práci na projektu, zpracování části projektové dokumentace a její prezentaci. Dále se naučí pracovat v týmu, včetně jeho vedení a spolupráce mezi jednotlivými členy týmu při řešení praktického projektu. Výstupem kurzu bude obhájený týmový projekt, který zároveň může sloužit jako jeden z podkladů pro připuštění ke zkoušce v rámci Národní certifikace studentů.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti z oblasti CAD systémů a virtuálního navrhování.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení klasifikovaného zápočtu: vypracování případové studie týmového projektu, která obsahuje také praktické zpracování projektu pomocí vybraného softwarového systému na podporu řízení a správy projektu. Dalším hodnotícím kritériem je písemný test zaměřený na prověření teoretických znalostí.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Absolvováním předmětu studenti získají znalosti metod a technik projektového řízení, tak aby mohli působit jako plnohodnotná součást projektových týmů v kterémkoli oboru. Studenti si osvojí teoretické znalosti při zpracování projektové studie reálného projektu, který budou řešit v předmětu ZKP- Týmový projekt.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních je povinná a kontrolovaná vyučujícím. Náhrada zameškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-KSI , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

18 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Úvod do projektového řízení
- Definice projektu, trojimperativ, fáze projektu
- Předprojektové studie, metoda SMART, Logický rámec, WBS
- Zakládací listina projektu, Ganttův diagram
- Uzlově orientovaná síťová analýza, Analýza zainteresovaných stran
- Rizika a jejich řízení, RIPRAN, EVM
- Analýza zdrojů (histogramy zdrojů, řešení přetížení zdrojů)
- Projektový tým, role v týmu, OBS, matice odpovědnosti, komunikační matice
- Základy rozpočtování projektů
- Ukončení projektu a jeho vyhodnocení.

Cvičení s počítačovou podporou

18 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Systémy na podporu řízení projektů, GanttProject, ProjectLibre, MS Project
- Projektový tým, matice odpovědnosti
- Metoda logického rámce
- Studie proveditelnosti (feasibility study)
- Strukturovaný rozpad činností (work breakdown structure)
- Ganttovy diagramy
- Metoda CPM (Critical Path Method)
- Rozpočtování projektu