Detail předmětu

Fyzikální praktikum II

FSI-TR2Ak. rok: 2018/2019

Předmět má seznámit studenty se základy fyzikálního měření, s jeho přípravou a prováděním a se zpracováním dat.
Obsahuje základní úlohy z oblasti teorie elektromagnetického pole, geomagnetického pole, geometrické a vlnové optiky.

Výsledky učení předmětu

Předmět umožňuje studetům získat znalosti o činnosti měřicích přístrojů, o měření fyzikálních veličin
a zpracování experimentálních dat.

Prerekvizity

Znalosti z oblasti vedení elektrického proudu v kovech a v polovodičích, základní rovnice geometrické optiky, popis interference světla.

Doporučená nebo povinná literatura

KUČÍRKOVÁ, A. - NAVRÁTIL, K.: Fyzikální měření I
Kučírková, A. - Navrátil, K.: Fyzikální měření. I.SPN Praha, 1986.
CHUDOBA, T. - JANČA, J. - KAPIČKA, V. - SODOMKA, L.: Fyzikální praktikum III
Halliday,D. - Resnick,R. - Walker,J.: Fyzika. VUTIUM, 2000.
BROŽ, J. a kol. : Základy fyzikálního měření
HUMLÍČEK, J.: Statistické zpracování výsledků měření
Pánek P.: Úvod do fyzikálního měření, skriptum MU Brno

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je tvořena laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínka udělení klasifikovaného zápočtu: připravenost každého ze studentů bude prověřena testy a kontrolou zpráv o každém ze dvanácti měření.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je naučit studenty samostatně provádět měření základních fyzikálních veličin, zpracovat data, provést intervalový odhad výsledku měření a tyto výsledky interpretovat a diskutovat. Seznámit studenty s funkcí a vlastnostmi základních měřících přístrojů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičení je povinná a je kontrolována vyučujícím. Způsob nahrazení zmeškané výuky stanoví vyučující a to zpravidla vykonáním náhradního měření.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-FIN , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratoře a ateliéry

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Studium činnosti a graduace galvanoměru.
Charakteristiky nelineárních prvků, princip činnosti zesilovače napětí.
Rozložení potenciálu v elektrickém poli.
Měření horizontální složky geomagnetického pole.
Měření odporu můstkovými metodami.
Teplotní závislost pohyblivosti iontů v elektrolytu.
Relaxační kmity doutnavky.
Ohmův zákon a Kirchhoffovy zákony pro kvazistacionární proudy.
Termočlánky.
Kalibrace ampérmetru.
Studium oscilací spřažených oscilátorů.
Ohmův zákon pro kvazi-stacionární proudy.
Měření pološířky propustnosti filtru Fourierovou spektroskopií.