Detail předmětu

Praktikum z kovových materiálů

FCH-MCO_PKMAk. rok: 2018/2019

Jedná se o laboratorní praktikum zaměřené na standardní metalografické postupy. Budou tedy připravovány výbrusy ocelí i neželezných kovových materiálů. Důraz bude kladen na kvalitu finálního povrchu včetně správného vyvolání struktury, její dokumentaci a zejména interpretaci v protokolu (velikost zrn a jejich případná přednostní orientace, druh, morfologie, uspořádání jednotlivých strukturních fází, nekovových vměstků a nečistot). Bude rovněž prováděno měření mechanických vlastností, zejména na mikrometrické úrovni a hodnocení korozní odolnosti materiálů, včetně materiálů s ochranným povlakem.

Výsledky učení předmětu

Student je po absolvování kurzu schopen posoudit strukturu kovového materiálu.

Dokáže také hodnotit jeho mechanické a korozní vlastnosti. Dokáže rovněž posoudit kvalitu ochraného systému (příprava vzorků, povlaků, hodnocení korozní odolnosti).

Student je schopen posoudit vhodnost a velikost vzorků pro jednotlivé strukturně-analytické operace.

Prerekvizity

Obecná a anorganická chemie I,II, Fyzikální chemie I,II, Struktura materiálů, Struktura a vlastnosti anorganických materiálů I, Přenosové jevy v materiálovém inženýrství, Mechanika a porušování materiálů, Kovové materiály

Doporučená nebo povinná literatura

P. Jonšta, V. Hrubý, A. Silbernagel: Praktická metalografie. Kovosil Ostrava, 2008. (CS)
PTÁČEK, L. a kol.: Nauka o materiálu I. Brno: CERM, 2001, 505 s. ISBN 80-720-4193-2. (CS)
PTÁČEK, L. a kol.: Nauka o materiálu II. 2. vyd. Brno: CERM, 2002, 391 s. ISBN 80-7204-248-3 (CS)
WASSERBAUER, J.; TKACZ, J.; BŘEZINA, M. Praktikum z kovových materiálů. Praktikum z kovových materiálů. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2017. s. 1-136. ISBN: 978-80-214-5463- 7. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Laboratorní cvičení - 4 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

50 % známky tvoří hodnocení závěrečného testu. Test bude hodnocen podle standardní tabulky ECTS, tedy:

100 – 90 % A (1,0),
89 – 80 % B (1,5),
79 – 70 % C (2,0),
69 – 60 % D (2,5),
59 – 50 % E (3,0),
49 – 0 % F (4,0).

40 % známky tvoří hodnocení protokolů (každý lze opravit nejvýše dvakrát, počítá se průměr ze všech hodnocení. Tedy nap. F,F,B = 4+4+1,5 = 9,5/3 = 3,2 zaokr. = 3, tedy E) a hodnocení závěrečného přednesení výsledků za celé praktikum.

10 % hodnocení práce při výuce.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvodní hodina, bezpečnost práce, seznámení s přístroji.
2. Metody odběru a preparace vzorků pro metalografické hodnocení.
3. Příprava metalografických vzorků.
4. Světelná mikroskopie.
5. Rastrovací elektronová mikroskopie.
6. Mechanické vlastnosti – Tvrdost.
7. Stanovení korozní odolnosti a rychlosti.
8. Povrchové úpravy.
9. Elektrochemie.
10. Pevnost v tahu.
11. Tepelné zpracování kovů.
12. Závěrečný test. Prezentace výsledků získaných za celé praktikum.

Cíl

Primárním cílem předmětu je praktické zvládnutí základní přípravy kovového vzorku pro pozorování jeho struktury, dokumentace a interpretace výsledků.

Sekundárním cílem je aplikace znalostí nabytých v teoretických předmětech při reálných experimentech, zejména konfrontace pozorované struktury a fázových diagramů, vztah struktury a vlastností (mechanických, korozních).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

100% účast v laboratorní výuce je povinná. Formu a čas náhrady v případě omluvitelné neúčasti (úmrtí v rodině, lékařem potvrzené zdravotní omezení, státní reprezentace, reprezentace školy, dopravcem potvrzený výpadek spoje) stanoví vyučující.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_CHM magisterský navazující

    obor NKCO_CHM , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

  • Program NPCP_CHM magisterský navazující

    obor NPCO_CHM , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

  • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor CKCO_CZV , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor