Detail předmětu

Odborná praxe - SCH

FCH-BCO_ODP_SAk. rok: 2018/2019

Odborná praxe v podniku nebo instituci zaměřené na chemii nebo chemii využívajícím. Studenti se seznámí s fungováním konkrétního podniku oboru, a to po stránce technologické, řídící nebo vývojové. Poznají význam komunikace a spolupráce při praktické aplikace teoretických poznatků. Předmět je určen pro studenty s vlastními kontakty na podniky či instituce, kde si možnost praxe mohou sami dohodnout.

Výsledky učení předmětu

Znalost konkrétní výrobní nebo vývojové praxe, technologie v podniku či instituci chemického průmyslu či aplikované chemie.

Prerekvizity

Absolvování prvního ročníku balakářského studia

Literatura

dle zadání firmy, v níž se praxe vykonává (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Cvičení - 6 vyučovacích hodin týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Odborná praxe
Podmínkou získání zápočtu je pravidelná docházka do podniku, kde se praxe vykonává, vedení výkazu o provedené práci a dále vypracování technické zprávy o místě a náplni praxe, poznatcích získaných během praxe a s vlastním hodnocením navštíveného provozu, technologie, pracoviště a poznané činnosti. Absolvování praxe musí být doloženo potvrzením podniku (může být součástí pracovního výkazu). K zápočtu je tedy nutno odevzdat:
1. technickou zprávu o praxi a jejím průběhu, s vlastním hodnocením v závěru (rozsah alespoň 10 stran textu, mimo obrázků);
2. pracovní výkaz v rozsahu 1 den = 1 max. 2 řádky a ve formátu datum-počet odpracovaných hodin-popis práce v daném dni;
3. potvrzení o absolvování praxe a celkovém počtu odpracovaných hodin (vzor v e-learningu);
položky 2 a 3 lze sloučit do jednoho dokumentu (formuláře), lze je rovněž připojit na konec dokumentu s technickou zprávou.

Doporučená struktura textu technické zprávy:
• představení firmy a její výroby či činnosti;
• poznané technologie, postupy, metody,..., jejich místo a význam pro činnosti firmy;
• konkrétní činnosti během praxe, jejich výsledky, závěry;
• hodnocení fungování firmy i vlastního zapojení, přínosu praxe

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Osnova předmětu je určena zaměřením podniku (organizace), kde bude praxe vykonávána minimálně po dobu 2 týdnů (80 pracovních hodin). Místo praxe je nutno předem projednat s garantem předmětu.

Cíl

Seznámit studenty s výrobní, případně vývojovou praxí v podniku (instituci) zaměřeném na chemický průmysl či chemii obecně. Prohloubit teoretické poznatky studentů získané ve výuce a získat zkušenosti s řešením konkrétních problémů průmyslové praxe nebo s realizací a provozováním konkrétních technologií. Zdokonalit dovednosti studentů v oblasti spolupráce a komunikace v týmu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Projednání místa praxe s garantem předmětu. Pravidelná docházka do podniku, ve kterém praxe probíhá, průběžné vedení výkazu o provedené práci.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKCP_CHCHT bakalářský

    obor BKCO_SCH , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program BPCP_CHCHT bakalářský

    obor BPCO_SCH , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor CKCO_CZV , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

78 hod., povinná

Vyučující / Lektor