Detail předmětu

Organizace dopravy II

ÚSI-EDOD2Ak. rok: 2018/2019

Předmět prohlubuje odborné znalosti získané studiem z navazujícího předmětu. Předmět obsahuje teoretické a praktické znalosti především o silniční dopravě. Znalosti legislativních předpisů nezbytných pro dopravu a řízení dopravních firem. Přehled o mezinárodních smlouvách užívaných v dopravě (ADR, ATP, ….). Seznámení s mezinárodními obchodními podmínkami INCOTERMS 2000 a INCOTERMS 2010. Předmět se také zabývá ekonomikou a technologií provozu v silniční dopravě.

Výsledky učení předmětu

Schopnost výkladu právních předpisů spojených s dopravou, znalost mezinárodní smluv ve spojitosti se silniční dopravou. Schopnost posoudit způsob organizace dopravy vedoucí k naplnění platných právních norem. Posoudit ekologické dopady jednotlivých produktů dopravy na životní prostředí a návrh na jejich minimalizaci. Příprava pro vyšší management dopravních firem.

Prerekvizity

Nejsou požadovány

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se realizuje formou přednášek a cvičení. Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení. Cvičení podporuje zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Průběžné testy ze znalostí právních předpisů
Semestrální práce a její obhajoba
Podmínky zápočtu:
Účast na cvičeních
Splnění zadaných úkolů: forma referátů
Vypracování semestrální práce

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Specializace dopravních a spedičních činností
2. Přepravy nebezpečných věcí (podmínky, druhy a kódování obalů,nádoby pro přepravy, vyprázdněné obaly)
3. Třídění nebezpečných věcí, balení nebezpečných věcí, značení nebezpečných věcí, průvodní doklady, podmínky z platnosti ustanovení
4. Dohody ADR, označení dopravní jednotky, technické parametry a vybavení dopravní jednotky, povinnosti řidiče při přepravě nebezpečného nákladu, check-listy, přepravy nebezpečných věcí jinak než v kusech,přepravy výbušných látek a předmětů v jednotlivých třídách, školení řidičů a ostatních osob, novely příloh Dohody ADR apod.
5. Přepravy rychlozkazitelného zboží - povinnosti dopravce, odpovědnost za splnění povinností v přepravě zkazitelných potravin, kontrolní povinnosti členských států dohody ATP, použití specializovaných dopravních prostředků, vymezení platnosti dohody ATP apod.
6. Přepravy nadrozměrných nákladů, plánování tras přepravy, povolovací systémy v CZ a EU, způsoby úhrady správních poplatků, technické parametry a vybavení vozidel řidičů pro tyto druhy přepravy, technické a policejní doprovody.
7. Dodržování bezpečnosti při provozu a řízení vozidel - řidičské a technické průkazy, další doklady.
8. Silniční kontroly, porušování předpisů v silničním provozu, vlastní kontrolní činnost, kontrolní vážení, porušování Dohody AETR, ADR.
9. Zkušenosti ze silničních kontrol prováděných Policií, orgány Celní správy, orgány státního odborného dozoru a policiemi a silničními technickými správními dozorovými orgány v zahraničí, trestní nálezy, zahájení správních řízení, sankce.
10. Jednání před státními orgány a soudy, důsledky zavedeného bodového a mýtného systému.
11. Ekologie - nakládání s pohonnými hmotami, pneumatikami, akumulátory a jejich likvidace.
12. Vliv dopravy na životní prostředí - alternativní zdroje pohonu motorových vozidel, snižování nežádoucích emisí a škodlivých plynů.
13. Povinnosti majitelů firem při nakládání s provozními hmotami a jejich přirozenými likvidacemi, sankce vyplývající z porušování zákonů o bezpečnosti a ekologii v dopravě pro řidiče a majitele firem

Cíl

Cílem předmětu je rozšířit odborné znalosti z problematiky oboru silniční dopravy a získat rozšířené právní, ekonomické a ekologické povědomí především v oboru silniční dopravy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Není specifikováno.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EID_P magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor