Detail předmětu

Bezpečnost práce v elektrotechnice

FSI-XB0Ak. rok: 2017/2018

Předmět Bezpečnost práce v elektrotechnice umožní získání znalostí o zásadách, směrnicích, ustanoveních a základních elektrotechnických předpisech a normách z oblasti bezpečnosti práce v elektrotechnice a připraví posluchače ke zkoušce z bezpečnosti práce ve smyslu vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice. Po úspěšné zkoušce získají absolventi kvalifikaci jako pracovníci pro samostatnou činnost.

Výsledky učení předmětu

Tento předmět připraví studenty k samostatné práci na elektrotechnických zařízeních z hlediska bezpečnosti před úrazem elektrickým proudem a případné poskytnutí první pomoci při úrazech elektrickým proudem. Studenti se také naučí rozpoznávat problémové a rizikové situace související s elektrickými zařízeními.

Prerekvizity

Předmět je primárně určen pro studenty studijních programů, v jejichž studijních plánech je předmět uveden. Dále je určen pro studenty, kteří již dříve získali elektrotechnické vzdělání (například na střední škole). Ostatní zájemci o předmět bez výjimky kontaktují garanta předmětu, který rozhodne, jestli je pro ně předmět vhodný. Předmět vyžaduje znalosti z fyziky, elektrotechniky a anatomie člověka. Nutné jsou poznatky o vedení elektrického proud a jeho působení na lidský organizmus.

Doporučená nebo povinná literatura

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.50/1978 Sb.
Donald S.Bloswick. An Introduction to Electrical Safety for Engineers, U.S. Department of Health and Human Services, Ohio 1993, NIOSH order No. 89-39341.
FOWLER, T., Electrical Safety: Safety and Health for Electrical Trades – Student Manual (rev. Ed. ), ISBN 9781437920277, (2010), DIANE Publishing

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: absolvování nejméně 75% cvičení. V případě nižší účasti zadá vučující jako náhradu vypracování písemné práce.
Zkouška: zkouška prověřuje znalost základních znalostí potřebných k vykonávání samostatné činnosti na elektrotechnických zařízeních a je v praxi po absolventech vyžadována. Zkouška je kombinovaná, má písemná i ústní před komisí. Hodnocení je: prospěl nebo neprospěl. Na základě znalostí prokázaných během zkoušky je student ohodnocen známkou.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem kurzu je připravit studenty ke zkoušce podle vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. a tím po úspěšném vykonání zkoušky získat elektrotechnickou kvalifikaci jako pracovníci pro samostatnou činnost v elektrotechnice, nutnou pro samostatnou práci s elektrotechnickými zařízeními v praktické činnosti absolventa.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka je nepovinná. Zameškaná výuka se nenahrazuje, zameškaná látka se doplňuje samostatným studiem.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-MET , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný (nepovinný)

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Česká a evropská legislativa, technické normy, elektrotechnická kvalifikace.
2. Účinky elektrického proudu na lidský organizmus, ochrana před úrazem elektrickým proudem.
3. Elektrická zařízení, elektrické sítě, připojování elektrických předmětů, značení svorek a vodičů, elektrické ruční nářadí.
4. Třídění vnějších vlivů, prostory z hlediska úrazu elektrickým proudem, krytí elektrických předmětů.
5. Požární bezpečnost elektrické instalace a elektrických zařízení.
6. Bezpečný výrobek, bezpečná instalace, bezpečná činnost, prohlídky a revize.
7. Zřizování a provoz zkušebních elektrických zařízení.
8. Ochrana elektrických a elektronických zařízení před bleskem a přepětím.
9. Provedení ochran před úrazem elektrickým proudem.
10. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních.
11. Ochranné a pracovní pomůcky.
12. Elektrické zařízení strojů.
13. Vyhledávání, hodnocení a prevence rizik při provozu elektrických zařízení.

Laboratoře a ateliéry

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Seznámení a orientace v technických normách
2. První pomoc, poučení
3. Elektrické instalace, rozvody v občanské a bytové výstavbě
4. Elektrické instalace v průmyslových rozvodech
5. Postup při hašení elektrických zařízení
6. Nepřímé účinky elektrického proudu
7. Zkušební elektrická zařízení
8. Zařízení na ochranu před bleskem a přepětím
9. Proudový chránič
10. Elektrické instalace
11. Jističe a jištění
12. Elektrické zařízení strojů
13. Přezkoušení z bezpečnosti podle vyhl. 50/1978Sb. - informace o průběhu, podmínky, modelové příklady otázek a jejich řešení