Detail předmětu

Modelování s využitím CFD II

FSI-K20Ak. rok: 2017/2018

Předmět poskytuje seznámení s použitím komerčního software pro CFD výpočty a stručný úvod k řešení různých typů výpočtových úloh z inženýrské praxe. Studenti se ve výuce seznámí s tvorbou geometrie a výpočetní sítě, způsoby nastavování okrajových podmínek, volbou vhodných výpočetních modelů, dále s nastavením parametrů výpočtu, se způsoby monitorování běžícího výpočtu a s vyhodnocováním výsledků simulace. Řešené úlohy zahrnují 2D a 3D, proudění, přestup tepla, nestacionární výpočty. Výuka probíhá v počítačové učebně a podstatnou součástí výuky je samostatná práce na praktických úlohách. Studenti se naučí používat nástroje programu ANSYS, jmenovitě SpaceClaim pro modelování geometrie, ANSYS Meshing pro tvorbu sítě, ANSYS Fluent pro vlastní řešení proudění a CFD-Post pro vyhodnocení výsledků.

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí s celkovým procesem nastavení a řešení úloh proudění pomocí komerčního software ANSYS Fluent. Dozvědí se o různých metodách a postupech tvorby geometrie, tvorby výpočetních sítí, se zadáváním okrajových podmínek a volbou jednotlivých modelů pro účely CFD výpočtů. Získají zkušenosti s výpočtovým modelováním různých typů úloh z inženýrské praxe.

Prerekvizity

Doporučuje se absolvování kurzu Modelování s využitím CFD I.

Doporučené volitelné složky programu

Prohloubení znalosti angličtiny, zejména schopnosti porozumět psanému textu.

Doporučená nebo povinná literatura

Murthy, J. Y.; Mathur, S. R.: Numerical methods in heat, mass and momentum transfer. Purdue University, West Lafayette, IN, USA, 2002. (EN)
Casey, M.; Wintergerste, T. (Eds.): ERCOFTAC Best Practice Guidelines. ERCOFTAC, Bushey, UK, 2000. (EN)
Wilcox, D. C.: Turbulence Modeling for CFD, 3rd ed. DCW Industries, Inc., La Cañada, CA, USA, 2006. (EN)
Dahlquist, G.; Björck, Å.: Numerical Methods. Dover Publications, Mineola, NY, USA, 2003. (EN)
Menter, F. R.: Best practice: Scale-resolving simulations in ANSYS CFD. ANSYS, Inc., Canonsburg, PA, USA, 2012. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet se uděluje za zpracování technické zprávy o řešení vybrané výpočtové úlohy s využitím bezplatné studentské verze software. Zpráva musí obsahovat popis řešeného problému, souhrn použitých metod a postupu řešení včetně nastavení okrajových podmínek, shrnutí a rozbor výsledků v grafické a alfanumerické podobě.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Hlavním cílem předmětu je, aby studenti získali praktické zkušenosti s řešením různých typů úloh, typických pro průmyslové využití CFD.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Podmínkou udělení zápočtu je pravidelná účast ve výuce. (To znamená účast alespoň ve dvou třetinách hodin, tj. 9 cvičení z celkových 13).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-PRI , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. týden: Tvorba geometrie a tvorba sítě pro 2D úlohy.
2. týden: Nastavování okrajových podmínek a volba základních modelů pro 2D výpočet proudění (laminární i turbulentní proudění), provedení výpočtu a vyhodnocení výsledků.
3. týden: Tvorba geometrie a tvorba sítě pro 3D úlohy.
4. týden: Nastavování okrajových podmínek a modelů pro 3D úlohy, výpočet a vyhodnocení.
5. týden: Zadání projektu – výpočet 3D trubkového výměníku tepla, pokročilé úpravy geometrie pro účely CFD.
6. týden: Příprava sítě pro výpočet 3D trubkového výměníku tepla.
7. týden: Nastavení a výpočet proudění s přestupem tepla ve 3D trubkovém výměníku tepla.
8. týden: Příprava geometrie a tvorba sítě pro 2D úlohu nestacionárního proudění při obtékání válce.
9. týden: Řešení nestacionárního, turbulentního proudění, simulace vzniku Kármánovy vírové stezky při obtékání válce.
10. týden: Vyhodnocování výsledků nestacionárního proudění obtékání válce, frekvenční analýza.
11. týden: Parametrizace úloh, optimalizace řešení pro CFD výpočty.
12. týden: Interakce proudění a pevných těles (FSI) – nastavení a přenos dat mezi ANSYS Fluent a ANSYS Mechanical.
13. týden: Shrnutí probíraných poznatků, závěrečný přehled doporučených modelů pro inženýrské aplikace v CFD analýze.