Detail předmětu

Technologická příprava výroby

FSI-HTVAk. rok: 2017/2018

Metodika technologické přípravy výroby strojírenských součástí se zaměřením na jejich výrobu obráběním. Navrhování výrobních postupů obrábění typických strojírenských součástí. Analýza technologických vlivů na výrobní proces. Optimalizace výrobního procesu obrábění.

Výsledky učení předmětu

Absolventi kurzu mají zvládnout analytický přístup při řešení základní problematiky zpracování výrobních postupů strojírenských součástí. Mají přehled o příslušných technologických souvislostech včetně kvantifikace
spotřeby času a ekonomického hodnocení.

Prerekvizity

Technologické charakteristiky obráběcích metod, obráběcí stroje, řezné nástroje.

Doporučená nebo povinná literatura

VIGNER, A., ZELENKA, A. a M. KRÁL. Metodika projektování výrobních procesů. Praha: SNTL, 1984, 592 s. (CS)
ZEMČÍK, Oskar. Technologická příprava výroby. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2002. 160 s. ISBN 80-214-2219-X. (CS)
KOCMAN, Karel. Speciální technologie - Obrábění. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004, 227 s. ISBN 80-214-2562-8. (CS)
ZEMČÍK, O. Technologická příprava výroby. Přílohy a témata cvičení. Dostupné na CD knihovna FSI a internetu ‹kst.fme.vutbr.cz/obrabeni/publikace/› (CS)
KOCMAN, Karel a Jaroslav PROKOP. Technologie obrábění. 1. vydání. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2001, 270 s. ISBN 80-214-1996-2 (CS)
ZEMČÍK, Oskar. Technologická příprava výroby. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2002. 160 s. ISBN 80-214-2219-X. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Získání zápočtu:
- účast ve cvičeních,
- zpracování požadovaných elaborátů,
Zkouška bude mít písemnou a ústní část a výsledná klasifikace bude v souladu s článkem 12 a 13 platného Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně.
Hodnotí se klasifikačním stupněm ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Zvládnutí metodiky navrhování výrobních postupů obrábění typických stro-
jírenských součástí z hlediska vazeb na jednotlivé fáze výrobního procesu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Zameškaná výuka v rámci cvičení bude nahrazena po dohodě s příslušným vyučujícím.
Účast na přednáškách je doporučená.
Účast na cvičeních je povinná.
Docházka do cvičení je pravidelně kontrolována a účast ve výuce je zaznamenávána.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-STG , 2. ročník, zimní semestr, 7 kreditů, povinně volitelný
    obor M-STM , 2. ročník, zimní semestr, 7 kreditů, povinný
    obor M-VAS , 2. ročník, zimní semestr, 7 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Technologická příprava výroby jako integrovaná součást výrobního procesu.
2. Metodika navrhování výrobních postupů obráběných součástí.
3. Technologické aspekty přesnosti obrábění I
4. Technologické aspekty přesnosti obrábění II
5. Technologické základny
6. Třídění spotřeby času ve strojírenské výrobě
7. Stanovení spotřeby času ve strojírenské výrobě
8. Výběr optimální varianty obráběcího stroje
9. Technologičnost konstrukce, konstrukčně-technologická standardizace
10.Příprava polotovarů pro obráběcí provozy
11.Technologie výroby rotačních součástí I
12.Technologie výroby rotačních součástí II
13.Technologie výroby nerotačních součástí

Laboratoře a ateliéry

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Výrobní postup jednoduché rotační součásti I.
2. Výrobní postup jednoduché rotační součásti II.
3. Volba polotovarů obráběných součástí.
4. Přídavky na obrábění.
5. Transformace rozměrových systémů obráběných součástí.
6. Normy jednotkového a dávkového času operace.
7. Měření spotřeby času.
8. Výběr optimální varianty obráběcího stroje.
9. Výrobní postup hřídele I.
10.Výrobní postup hřídele II.
11.Výrobní postup čelního ozubeného kola I.
12.Výrobní postup čelního ozubeného kola II.
13.Zápočet