Detail předmětu

Renovace a povrchové úpravy

FSI-HPUAk. rok: 2017/2018

Předmět Renovace a povrchové úpravy je důležitý pro konstruktéry a technology. Kurs je založen na technologiích:
- navařování: využití elektrického oblouku,plamene,plazmy,laseru v oblasti navařování včetně speciálních technik
- žárové nástřiky pomocí: oblouku, plamene, plasmy a vysokorychlostních nástřiků (HVOF)
- povrchové úpravy: teorie povrchu,oxidační metody (elox), galvanické pokovení Cu, Cr, Ni, Zn, atd. chemické vrctvy, PVD, CVD, organické povlaky.
- základní princip lepení a tmelení včetně vytvrzování
Pro všechny technologie přehled používaných přídavných materiálů, postupů a průmyslových aplikací.

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti o všech typech moderních techologií navařování a povrchových úprav. Budou schopni aplikovat tyto technologie pro výrobu strojních součastí.

Prerekvizity

Základní způsoby svařovaní - plamen, elektrický oblouk, plasma, laser. Teplotní a deformační pole, svařitelnost materiálů, anorganická chemie, koroze.

Doporučená nebo povinná literatura

ASM H.C.: METALS HANDBOOK, ed.9, volume 5, surfac., clean, finish., and coating
KOLEKTIV AUTORŮ. Technologie svařování a zařízení. 1.vyd. ZEROSS v Ostravě v edici Svařování, Ostrava, srpen 2001, 395 s. ISBN 80-85771-81-0.
Ambrož O.,Kašpar J.: Žárové nástřiky a jejich průmyslové využití , SNTL Praha , 1990, ISBN 80-03-00347-4
Kovačič L.: Lepenie kovov a plastov
Mohyla M. : Technologie povrchových úprav kovů
Sedláček V.: Povrchy a povlaky kovů

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška bude mít písemnou a ústní část. Hodnotí se klasifikačním stupněm ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Hlavním cílem předmětu je vybavit studenty teoretickým základem a metodikou k řešení renovačních technologií a povrchových úprav. Úkolem předmětu je studentům poskytnout znalosti, které jsou nezbytné pro tvůrčí a komplexní řešení uvedených technologií.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast na cvičeních. Zameškané hodiny nutno nahradit zvláštním zadáním po schválení učetelem

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-VAS , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
    obor M-STG , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1) Význam renovací a PÚ, teorie povrchu, úprava povrchu, odmašťování
2) Navařování plamenem, elektrickým obloukem, plazmou a laserem
3) Navařování elektrovibrační,elektrokontaktní a mikronávary
4) Žárové nástřiky, základy technologie,stavba povlaku, vlastnosti
5) Žárové nástřiky plazmou,plamenem, přídavné materiály
6) Žárové nástřiky el.obloukem,vysokorychlostní, aplikace
7) Lepení,princip,význam, lep.spoje, vytvrzování,předúprava
8) Tmelení,význam, materiály, kluzné laky, význam, druhy
9) Povlaky vyloučené z kapalné fáze, bezproudé, galvanické
10) Povlaky vyloučené oxidací, povlaky z kovových tavenin
11) Povlaky vyloučené z plynné fáze
12) Organické povlaky, nátěrové hmoty
13) Přehled aplikací

Laboratoře a ateliéry

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1) Návrh úprav návarové plochy, výběr elektrody, postup renovace
2) Ekonomické hodnocení, výpočet nákladů zadané renovace
3) Praktická ukázka navařování plamenem a obloukem
4) Odborná exkurze - pracoviště žárových nástřiků
5) Ukázka povlaků žárových nastřiků Zadání návrhu renovace
6) Výpočet pevnosti lepeného spoje
7) Ukázka lepení a tmelení různých materiálů
8) Odborná exkurze - galvanovna
9) Praxe v laboratoři PÚ a žárové zinkovně
10) Praxe v laboratoři PÚ ukázka aplikací PVD a CVD metod,
11) Návrh povrchové úpravy žárovým zinkováním
12) Návrh povrchové úpravy organickými povlaky
13) zápočet