Detail předmětu

Základy environmentálního vzorkování

FCH-BCO_ZVEAk. rok: 2017/2018

Předmět seznamuje studenty se zásadami správného vzorkování jednotlivých environmentálních matric a biotických vzorků.

Výsledky učení předmětu

Absolvování předmětu bude mít pro studenty následující přínos:

1. Studenti budou podrobně ovládat zásady správného vzorkování různých typů matric.
2. Studenti budou schopni zpracovat vzorkovací plán pro různé účely, např. jednorázové zjištění úrovně kontaminace, monitorizační studie, kontrolní činnost v oblasti životního prostředí a zemědělství, zjištění pozaďových hodnot.
3. Studenti budou ovládat aplikaci systému QA/QC pro řešení reálných problémů environmentálně analytické praxe.

Prerekvizity

Doporučuje se účast na předmětu Praktikum z environmentálního vzorkování, což spolu tvoří komplexní celek.

Doporučená nebo povinná literatura

J. Janků: Analytika odpadů. VŠCHT Praha, 2002 (CS)
E-learning: https://www.vutbr.cz/elearning/course/view.php?id=71740 (CS)
MARKERT Ed. B. Environmental sampling for trace analysis. 2nd ed. Weinheim [u.a.]: VCH, 1994. (CS)
EMANUEL P., ROOS J. W., NIYOGI K. Sampling for biological agents in the environment. Washington, D.C.: ASM Press, c2008. (CS)
HORÁLEK V., ŠEVČÍK J. G. K., ČURDOVÁ E., HELÁN V. Vzorkování I: obecné zásady. 1. vyd. Český Těšín: PROprint, 2010. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaný zápočet je udělen na základě prověření znalostí formou ústní zkoušky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Blok 1:
Vzorkování vody (pitná, povrchová - stojatá a tekoucí, podzemní). VZorkování sedimentů.
Vzorkování odpadních vod a čistírenských kalů.
Blok 2:
Vzorkování volného ovzduší, vzorkování emisí, vzorkování mokrého a suchého spadu.
Vzorkování pracovního ovzduší.
Blok 3:
Vzorkování pevných matric: Pevné odpady, půda pro bazální monitoring, půda pro hodnocení úrovně znečištění. Odběry vzorků pro hodnocení starých zátěží a nelegálních skládek.
Blok 4:
Vzorkování biotických matric: Organismy rostlinného a živočicšného původu.
Blok 5:
Pasivní vzorkování: Teorie, přehled jednotlivých typů pasivních vzorkovačů pro různé matrice.
Blok 6:
Zabezpečení jakosti vzorkování pro environmentální analýzu. Zavedení systému QA/QC při vzorkování environmentálních a biotických matric.

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout studentům informace o zásadách správného odběru vzorků a o zabezpečení jakosti při různých vzorkovacích postupech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Konzultace v rozsahu přednášek pro studenty kombinované formy studia.
Konzultace pro studenty denního studia

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKCP_CHCHT bakalářský

    obor BKCO_CHTOZP , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

  • Program BPCP_CHCHT bakalářský

    obor BPCO_CHTOZP , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

  • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor CKCO_CZV , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor