Detail předmětu

Obecná toxikologie

FCH-BCA_OBTAk. rok: 2017/2018

Vymezení základní toxikologické terminologie, historie, objasnění vztahu mezi dávkou a účinkem, mechanismu toxického účinku, faktory ovlivňující toxický účinek, charakteristika toxických účinků, základní principy. Interakce mezi toxickými látkami. Mechanismus průniku toxických látek do organismu. Toxokinetika (primární kontakt, absorpce, distribuce, transport, exkrece. Biotransformace toxických látek v organismu, faktory ovlivňující biotransformaci. Možnosti poškození organismů na úrovni buňky, tkání, organismu, druhů. Významné toxické účinky na organismus. Hodnocení toxicity. Stručný přehled toxikologie anorganických a organických sloučenin. Přehled terapie otrav, antidota. Legislativní předpisy a dokumenty vymezující zacházení s chemickými látkami, bezpečnost práce. Seznámení s informačními systémy a zdroji v toxikologii.

Výsledky učení předmětu

Absolvováním předmětu student získá nové znalosti, vědomosti a poznatky v následujících oblastech
1. Student bude schopen aplikace pojmů v toxikologii a v jiných chemických oborech (chemie životního prostředí, ekotoxikologie, atd.).
2. Studenti získají znalosti mechanismů toxických účínků na organismy, budou znát jednotlivé typy toxických účinků.
3. Studenti pochopí vliv faktorů (vnějších a vnitřních) na toxicitu látek.
4. Studenti získají znalosti a poznatky toxického působení anorganických a organických látek na organismus.
5. Studenti se budou orientovat v současných legislativních předpisech a dokumentech vymezující zacházení s chemickými látkami.

Prerekvizity

Základní znalosti z chemie, biologie a ekologie.

Literatura

Tichý, M., Toxikologie pro chemiky. Universita Karlova, Praha, 2002 (CS)
Lullman, H., Mohr, K., Wehling, M., Farmakologie a toxikologie, Grada vicenum, 2002 (CS)
Walker, C.H., Principles of ecotoxicology, Ed. Taylor and Francis, London, 2001 (CS)
Timbrell, J. A., Introduction to Toxicology. Taylor and Francis, London, 1995 (CS)
Matrka M., Rusek V., Průmyslová toxikologie, Úvod do obecné a speciální toxikologie Univerzita Pardubice, 1994 (CS)
Doležalová: Elearningové studijní opory, https://www.vutbr.cz/elearning/course (CS)
http://toxnet.nlm.nih.gov/ (CS)
http://www.knovel.com/web/portal/browse/display?_EXT_KNOVEL_DISPLAY_bookid=235Casarett and Doull's Toxicology - The Basic Science of Poisons, 5 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška ve formě písemného testu spolu s ústní částí zkoušky v rozsahu přednášek a doporučené literatury.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Pojem toxikologie v širším kontextu přírodních věd, vymezení základních pojmů, historie. Současné pojetí toxikologie, historie, rozdělení toxikologie, charakteristika oborů
2. Definice pojmů. Toxická látka a toxicita. Toxické účinky (charakteristika, vyjádření)
3. Expozice. Dávka (vztah dávka a účinek). Interakce mezi toxickými látkami
4. Faktory ovlivňující toxický účinek
5. Toxikologie na úrovni molekul a buněk. Mechanismus průniku toxické látky přes biomembránu.
6. Toxokinetika - interakce toxické látky s organismem (primární kontakt, absorpce, distribuce a transport toxické látky v organismu, exkrece ).
7. Biotransformace (princip, fáze, faktory ovlivňující biotransformaci)
8. Účinky škodlivin na orgánové úrovni (mechanismus, projevy účinku, příklady látek)
9. Mutageneze, karcinogeneze, reprodukční a vývojová toxicita.
10. Hodnocení toxicity
11. Základní charakteristika rizikových a toxikologických vlastností prvků, anorganických sloučenin a organických sloučenin.
12. Legislativní předpisy a dokumenty vymezující zacházení s chemickými látkami, bezpečnost práce. Seznámení s informačními systémy a zdroji v toxikologii.

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout a objasnit základní pojmy v toxikologii, objasnit mechanismy účinků škodlivin a toxických látek na různých úrovních, vysvětlit faktory ovlivňující toxické účinky. V rámci předmětu budou studenti seznámeni s toxickými účinky vybraných zástupců anorganických a organických sloučenin a látek, současnými legislativními předpisy a dokumenty vymezující zacházení s chemickými látkami, bezpečnost práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená, ale není kontrolována
Nedílnou součástí výuky v prezenční i kombinované formě studia je plnohodnotný elearningový tutorovaný kurz, rozdělený do bloků, v rámci kterého jsou studentům k dispozici učební opory zahrnující elektronické učební texty, prezentace z přednášek, a další doplňující materiály.
Pro studenty kombinované forma jsou organizovány konzultace v rozsahu přednášek pro studenty kombinované formy studia.
Konzultace jsou poskytovány i studentům denního studia na vyžádání.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_CHTOZP , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_CHTOZP , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_CHMN , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný
  obor BPCO_CHM , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_CHM , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný
  obor BKCO_SCH , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_SCH , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_BT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_BT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_PCH , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_CHP , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

 • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor CKCO_CZV , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor