Detail předmětu

Snímače

FEKT-BSNIAk. rok: 2016/2017

Předmět poskytuje studentům přehled používaných principů snímačů, jejich parametrů a konstrukcí. Zabývá se instrumentací, koncepcí a postupy měření neelektrických veličin. Na skutečných příkladech z průmyslové praxe prezentuje zejména specifika těchto měření a odlišnosti oproti obvyklým elektronickým měřením elektrických veličin. Pozornost je věnována i snímačům a metodám měření využívajících optických signálů, optických vláknových senzorů a dále sběru, zpracování a vyhodnocení (prezentaci) naměřených výsledků.

Výsledky učení předmětu

Absolvent zná
- základní terminologii snímačů
- kritéria volby snímače a zásady použití snímačů
- principy snímačů běžných technologických veličin a jejich přednosti a nedostatky

Absolvent kurzu je schopen:
- orientovat se v technických podkladech výrobce snímače
- diskutovat návrh a volbu komponent měřicího řetězce,
- určit vhodnou metodu měření pro běžné technologické veličiny na základě požadavků

Absolvent kurzu získá základní teoretické znalosti a praktické dovednosti z oblasti snímačů a metod měření nejfrekventovanějších neelektrických veličin, včetně návrhu koncepce měření, zpracování a vyhodnocení výsledků.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

ĎAĎO,S.-KREIDL, M.: Senzory a měřicí obvody. ČVUT 1996, ISBN80-01-01500-9 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Laboratorní výuka je povinná, řádně omluvené zameškané laboratorní cvičení (maximálně dvě) lze po domluvě s vyučujícím nahradit. Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví obvykle i každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.
Metody vyučování zahrnují přednášky a laboratoře. Student odevzdává dva laboratorní protokoly, součástí laboratorního cvičení je i prezentace výsledků.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška je zaměřena na ověření znalostí získaných během kurzu. Má povinnou písemnou a laboratorní a nepovinnou ústní část.
laboratorní výuka 0 - 40
písemná část zkoušky 20 - 50
ústní část zkoušky 0 - 10

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvodní přednáška
Seznámení se strukturou, organizací a obsahem kurzu. Požadavky, zkouška, základní a doporučená literatura. Připomínky, dotazy atd.
2. Snímače a měření polohy a rozměrů.
3. Snímače a měření rychlosti a zrychlení (přímočaré, úhlové)
4. Snímače a měření sil (momentu), tlaku a hmotnosti.
5. Snímače a měření vibrací, vibrační analýza (defektoskopie).
6. Snímače a měření teploty, tepla, tepelného toku.
7. Snímače a měření vlhkosti, hladiny a průtoku.
8. Snímače a měření hustoty a viskozity
9. Snímače a měření záření (ultrafialového, viditelného, infračerveného).
10. Snímače a měření ionizujícího záření, složení látek a parametrů životního prostředí.
11. Chemické snímače a biosnímače.
12. Optické (vláknové) snímače.
13. Snímače a měření v zabezpečovací technice (monitorování, ochrana objektů atd.).
14. Snímače a měření ostatních veličin, speciální metody a obvody pro měření fyzikálních veličin. Další směry rozvoje senzorové techniky.

Cíl

Cílem kursu je seznámit posluchače se základní teorií, moderními principy a konstrukcemi snímačů fyzikálních veličin a poskytnout znalosti pro jejich návrh a optimální využití nad rámec předchozího kurzu BMFV. Prezentovat základní problémové oblasti snímačové techniky (parazitní vlivy, kalibrace, diagnostika apod.).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratorní výuka je povinná, řádně omluvené zameškané laboratorní cvičení (maximálně dvě) lze po domluvě s vyučujícím nahradit. Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví obvykle každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-B bakalářský

    obor B-AMT , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor