Detail předmětu

Project management of innovation

FEKT-NPRIAk. rok: 2015/2016

Projektové řízení je metodický nástroj k přípravě a realizaci změn, včetně výrobkových a procesních inovací v technice. Metoda a SW podpora je použitelná ve studiu, v managementu obecně a v průmyslu zvlášť. Projektové řízení je znakem nejen úspěšných změn od výchozího stavu k vytyčenému cíli, ale i nutnou podmínkou přesvědčivosti navrhovaného projektu a získání potřebných zdrojů (grantové agentury, banky, rizikový kapitál, programové komise Evropské unie, atd).

Výsledky učení předmětu

Předmět nabízí znalosti, rozvíjení dovedností a pěstování schopností potřebných pro návrh a řízení procesu změn obecně, včetně návrhu a řešení technických inovací konkrétně.

Písemnou a ústní zkouškou se ověřuje, že absolvent předmětu je schopen:
Popsat, vysvětlit a použít:
- projekt inovace vybraného objektu (cíl, účel, výstupy, činnosti, zdroje)
- kroky analýzy (komponenty, struktura, funkce, parametry, náklady, problémy a různé typy inovačních zadání),
- typové invenční úlohy (rozpor technický, rozpor fyzikální, model konfliktní dvojice látek nebo energií, technická funkce),
- typová doporučení pro řešení invenčních úloh (heuristické principy, separační postupy, modelové vzory řešení, jevy a efekty přírodních věd),
- způsob práce podporovaný sw Goldfire Innovator (informace, analýza, syntéza, verifikace).

Ve cvičeních se studenti naučí a formou tří testů a prací na inovačním projektu se ověřuje schopnost:
- naplánovat inovační projekt,
- vyhledávat relevantní informace a znalosti v elektronicky dostupných datech (patenty, průmyslové portály, deep web,...),
- shromáždit informace o konkurenčních objektech,
- analyzovat důkladně zvolený inovovaný objekt,
- syntetizovat typově různá inovační řešení na objektu,
- vytvořit ucelenou zprávu o řešení projektu – o zdokonalení zvoleného objektu.

Prerekvizity

Elaboration of semestral projects (SP1, SP2) and diploma project (DP) is requested where can be utilized topics mastered during course MPRI studying: - data mining, - knowledge mining, - analysis of object to be innovated, - solution of innovative-inventive tasks, - verification of solution variants,...) and software support tools (analzsis, synthesis, data-mining, knowledge-mining, patent collolections, trend anaysis, semantic processor,...).

Doporučená nebo povinná literatura

Microsoft Project Manual

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Projekty. Inovace´. SW podpora inovátora. SW podpora řešitele projektu.

Cíl

Poznat, osvojit a používat metodické a SW nástroje projektového řízení při plánování, přípravě a realizaci změn obecně, a při formulování a řešení technických (výrobkových a procesních)inovací konkrétně.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AUDIO-PU magisterský navazující

    obor PU-AUD , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný

  • Program EEKR-MN magisterský navazující

    obor MN-EVM , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný mimooborový
    obor MN-SVE , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Ostatní aktivity

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor