Detail předmětu

Fyzika a diagnostika plazmatu

FEKT-MFPLAk. rok: 2015/2016

Předmět je úvodem do fyziky plazmatu. Během semestru jsou prezentována následující témata:
Charakteristika plazmatického stavu. Generování plazmatu. Plazma v el. výbojích. Plazma jako měnič energie (MHD generátory,přímá přeměna tepla v el. energii). Plazma jako zdroj záření, plazmatické zdroje světla, nízkotlaké a vysokotlaké výbojky, plynové lasery, plazmatické displeje. Plazma jako pracovní prostředí (obrábění materiálu plazmatem, el.čištění plynu). Plazma jako zdroj částic (zdroje iontů a rychlých neutralních částic). Plazma jako zdroj pohybu (iontové a plazmatické pohony). Řízená termojaderná fúze.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- Definovat plazmatický stav a vysvětlit vlastnosti, které je charakterizují.
- Vysvětlit příklady výskytu plazmatu v přírodě a využití technického plazmatu v průmyslové praxi.
- Používat základní matematický aparát pro modelování plazmatu.
- Definovat základní principy kinetické teorie plynů.
- Definovat transportní a termodynamické vlastnosti plazmatu.
- Popsat srážkové procesy v plazmatu.
- Analyzovat pohyb nabitých částic v elektrickém a magnetickém poli.
- Charakterizovat různé výboje v plynech.
- Popsat vlastnosti stejnosměrného a střídavého oblouku.
- Formulovat základní fyzikální principy využívané v diagnostice plazmatu.
- Objasnit principy jaderné fúze jako zdroje energie.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia a platné přezkoušení pro kvalifikaci pracovníků pro samostatnou činnost (ve smyslu §6 Vyhlášky).

Literatura

F. F. Chen: Úvod do fyziky plazmatu, Academia, Praha, 1984 (CS)
B. Gross, B. Grycz, K. Miklóssy: Technika plazmatu, SNTL, Praha, 1967 (CS)
B. Gross: Měření vysokých teplot, SNTL, Praha, 1962 (CS)
J. Kracík, J.B. Slavík, J. Tobiáš: Elektrické výboje, SNTL, Praha, 1964. (CS)
M. I. Boulous, P. Fauchais, E. Pfender: Thermal Plasmas - Fundamentals and Applications, Plenum Press, New York, 1994. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, numerická cvičení a laboratoře. Součástí výuky je i přednáška odborníka z praxe. Přemět využívá prostředků e-learningu (Moodle). Studenti vypracovávají protokoly z měření, včetně samostatných numerických úloh.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocené aktivity:
- Kontrolní test v ½ semestru, až 15 b
- Hodnocení numerických a laboratorních cvičení, až 55 b
- Účast na přednášce odborníka z praxe, 5 b
- Závěrečný písemný test, 25 b

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod fo fyziky plazmatu, historie, základní parametry.
2. Technické aplikace plazmatu - přehled.
3. Pohyb nabitých částic v polích.
4. Základy kinetické teorie plynů.
5. Systematika výbojů v plynech.
6. Elektrický oblouk, spínací oblouk.
7. Diagnostika plazmatu.
8. Termodynamické a transportní vlastnosti plazmatu.
9. Neizotermické plazma.
10. Plazma jako zdroj záření.
11. Lasery.
12. Řízená termojaderná syntéza.
13. Shrnutí, závěrečný test.

Cíl

- Získat všeobecný přehled o využití fyziky plazmatu v materiálových vědách a dalších inženýrských oborech.
- Rozvíjet schopnosti řešit problémy plazmových technologií.
- Rozpoznat úlohu moderní fyziky plazmatu v průmyslových procesech a technologiích.
- Pochopit základní metody diagnostiky plazmatu ve zhášecích komorách spínacích přístrojů, plazmatronech a jiných zařízeních s plazmatem.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-EEN , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, teoretická nadstavba

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EEN , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, teoretická nadstavba

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-SVE , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, teoretická nadstavba

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-SVE , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, teoretická nadstavba

 • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, teoretická nadstavba

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

6 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor