Detail předmětu

Daňová soustava

FSI-HDSAk. rok: 2011/2012

Předmět je zaměřen na poskytnutí základních znalostí daňových zákonů, správy daní, poplatků a odvodů a problematiky pojistného na sociálního a zdravotního pojištění.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti budou mít přehled o soustavě daní platné v ČR a osvojí si práci se zákony a normami na ně navazujícími. Získají základní nezbytné dovednosti potřebné pro optimalizaci daňové povinnosti poplatníka.

Prerekvizity

Student musí mít povědomí o základních právních předpisech ČR a o elementárních principech účetnictví

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je požadováno splnění následujících podmínek:
- Aktivní účast na cvičeních bude kontrolována a hodnocena učitelem.
- Úspěšné absolvování zápočtového práce – max. hodnocení 50 bodů, počet bodů pro zápočet musí být vyšší než 25 bodů.
Požadavky ke zkoušce: znalost probrané látky, důraz je kladen na osvojení odborné terminologie
Forma zkoušky: ústní – dvě otázky s hodnocením každá max. 25 bodů.
Klasifikační hodnocení:
A – bodové hodnocení 100 – 90
B – bodové hodnocení 89 - 80
C – bodové hodnocení 79 - 70
D – bodové hodnocení 69 - 60
E – bodové hodnocení 59 - 50
F – bodové hodnocení 49 – 0

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili u jednotlivých daní kdo je poplatníkem daně, co je a co není předmětem daně, sazby daně, co je základem daně, jak se daň vypočítá, osvobození od daně, povinnosti a práva daňových subjektů a správce daně a pravidla pro platby pojistného na sociální a zdravotní pojištění.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je kontrolovaná. Důvod neúčasti posuzuje a o omluvě rozhoduje vyučující. V případě omluvené neúčasti na cvičení může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování dílčího písemného úkolu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-SLE , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný (nepovinný)
    obor M-STM , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný
    obor M-STM , 1. ročník, letní semestr, 7 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Základní tématická náplň přednášek je následující:
Stanovení cílů předmětu; soustava daní a předpisy upravující daňový systém.
Příjmy státního rozpočtu, daňová kvóta a její skladba; obsah a popis daňových zákonů.
Daň z příjmu fyzických osob.
Daň z příjmů právnických osob.
Daň z příjmů - společná ustanovení.
Daň z přidané hodnoty.
Spotřební daň.
Daň z nemovitosti, silniční daň.
Daň dědická, darovací a z převodu nemovitosti.
Sociální a zdravotní pojištění.
Zákon o správě daní a poplatků.
Cvičení navazuje na předchozí přednášky a jsou na nich procvičovány dílčí výpočty a daňové přiznání fyzických a právnických osob.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Cvičení navazuje na předchozí přednášky a jsou na nich procvičovány dílčí výpočty a daňové přiznání fyzických a právnických osob.