Detail předmětu

Diplomový projekt (M2307-01)

FSI-HD1Ak. rok: 2011/2012

Zdokonalení samostatné tvůrčí práce, analytického úsudku a hodnoticích schopností studenta, vše s podporou výpočetní techniky. podopora schopnosti plánování, organizace a řízení, výběru variant, správného rozhodování a zpracování technicko-ekonomických podkladů a informací. Týmová práce v počítačové učebně.
Samostatné vypracování technicko-ekonomického nebo organizačního finálního projektu na dané téma, se splněním požadavků a zásad kladených na vypracování technické dokumentace.

Vítána jsou zadání témat projektu z prumyslové praxe.

Výsledky učení předmětu

Zdokonalení samostatné tvůrčí práce, analytického úsudku a hodnoticích schopností studenta, vše s podporou výpočetní techniky. podopora schopnosti plánování, organizace a řízení, výběru variant, správného rozhodování a zpracování technicko-ekonomických podkladů a informací. Týmová práce v počítačové učebně.
Samostatné vypracování technicko-ekonomického nebo organizačního finálního projektu na dané téma, se splněním požadavků a zásad kladených na vypracování technické dokumentace.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti získané v průběhu předchozího studia, zejména v těchto oblastech: teorie a technologie obrábění, nauka o materiálu, metrologie, matematika, fyzika, angličtina.

Literatura

ČSN ISO 5966 - Formální úprava vědeckých a technických zpráv. Český normalizační institut, Praha, 1995. 32 s. MDT 06.055.
ČSN ISO 7144 - Formální úprava disertací a podobných dokumentů. Český normalizační institut, Praha, 1996. 21 s. ICS 01.140.20.
ČSN ISO 7144 - Formální úprava disertací a podobných dokumentů. Český normalizační institut, Praha, 1996. 21 s. ICS 01.140.20.
KOCMAN, K., NĚMEČEK, P. a kol. Aktuální příručka pro technický úsek. Verlag Dashöfer, Praha, 1998.
MELOUN, M., MILITKÝ, J. Statistické zpracování experimentálních dat. PLUS s.r.o. Praha, 1994. 839 s. ISBN 80-85297-56-6.
ČSN ISO 690. Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura. Český normalizační institut, 1996.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení je provedeno prostřednictvím zápočtu, kterým se potvrzuje, že student splnil všechny požadavky, jimž je udělení zápočtu podmíněno.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do psaní diplomových prací
2. Práce s odbornou literaturou
3. Bibliografické citace
4. Psaní tabulek
5. Psaní a úpravy rovnic
6. Kreslení diagramů
7. Psaní technologických postupů
8. Návrh experimentu
9. Zpracování naměřených dat
10. Ekonomické vyhodnocení dosažených výsledků
11. Diskuze výsledků, porovnání s literaturou
12. Příprava psané prezentace
13. Orální prezentace, zásady rétoriky.

Cíl

Zdokonalení schopností a znalostí studentů při práci s informacemi z různých pramenů, s využitím počítačové podpory. Procvičování schopnosti plánování, organizace a řízení, výběru variant, správného rozhodování a uživatelského zpracování technicko-ekonomických nebo organizačních podkladů a informací. Použití analytických a hodnotících metod řešení zadaného problému, vedoucích k návrhu nového systému nebo procesu s cílovými charakteristikami. Implementace získaných znalostí a schopností na reálném prostředí technického zadání. Technická zpráva je vypracována pod odborným dohledem vedoucího cvičení a vedoucího diplomové práce. V jejím rámci mohou být řešeny úvodní, případně dílčí problémy, které budou dále rozpracovávány v diplomové práci. Technická zpráva je recenzována určeným recenzentem a student jí musí obhájit před studijní skupinou.
Samostatné vypracování technicko-ekonomického nebo organizačního finálního projektu na dané téma, se splněním požadavků a zásad kladených na vypracování technických dokumentací.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve výuce lze po předchozí dohodě s vedoucím cvičení nahradit konzultací řešené problematiky na odborném pracovišti mimo fakultu, případně návštěvou technické knihovny.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-STG , 2. ročník, letní semestr, 12 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Vedení diplomové práce

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Obecné zásady zpracování technických projektů a dokumentací
2.Zadání projektu, rozbor problematiky
3.Plánování a osnova zpracování technických a projektů a dokumentací
4.Práce s cizojazyčnými odbornými texty, odborné překlady
5.Metodiky rešerše a analýzy dat
6.Metodika zpracování dat
7.Metodika pro zpracování technicko-ekonomického hodnocení
8.Hodnocení navržených variant
9.Zásady grafické úpravy technických zpráv
10.Konzultace odborných problémů
11.Samostatná práce na projektu
12.Samostatná práce na projektu
13.Prezentace technické zprávy, obhajoba, klasifikace, zápočet

Laboratoře a ateliéry

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor